Kiedy możemy odzyskać zwrot VAT

Jedną z podstawowych zalet bycia czynnym VAT-owcem jest opcja rozliczania VAT-u od zakupów, co zwykle polega po prostu na zmniejszaniu podatku do zapłaty. Może to doprowadzić do sytuacji, w której VAT od zakupów przewyższa ten do zapłaty, co przeradza się w opcję wnioskowania o zwrot VAT. Zwrot VAT jest możliwy, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik wykaże, że podatek od zakupów jest większy, niż podatek od sprzedaży. Podstawowy termin oczekiwania na zwrot VAT wynosi 60 dni. Chcąc otrzymać pieniądze od urzędu skarbowego w tym czasie należy w deklaracji podatkowej wpisać wybraną kwotę w pozycji 53 (lub 63 dla VAT-7K). Termin ten dotyczy również przedsiębiorców, którzy nie dokonują sprzedaży opodatkowanej, ponieważ świadczą usługi lub dostarczają towary poza granice Polski...

czytaj

Wlasciwosci sily roboczej

Właściwości zasobów siły roboczej nie wszędzie są jednakowe, ale nie występują w nich takie rozbieżności, jak przed trzydziestu laty. Trudno jest jednak ocenić je jednoznacznie. W każdym razie do najważniejszych z punktu widzenia produkcji i w ogóle rozwoju gospodarczego cech siły roboczej należą: poziom wykształcenia, przygotowanie zawodowe oraz stan zdrowotny ludzi w wieku produkcyjnym. W społeczeństwach słabo rozwiniętych gospodarczo wystarczającym wskaźnikiem syntetycznym ogólnego poziomu kwalifikacji ludności jest wskaźnik analfabetyzmu. U nas jednak, wskutek prawie zupełnego zlikwidowania tego zjawiska i znacznego rozwoju sił wytwórczych, decydujące znaczenie mają zmiany w strukturze wykształcenia oraz liczby względne osób, które ukończyły szkoły średnie i wyższe...

czytaj

budzet w socjalizmie

W krajach socjalistycznych budżet państwa obejmuje dochody i wydatki zarówno władz centralnych jak i terenowych. Z budżetem centralnym jest związany przemysł kluczowy i inne działy gospodarki narodowej, co wynika z potrzeb centralnego kierowania nimi oraz podporządkowania ich działalności interesom ogólnogospodarezym. W ramach procesów decentralizacji zachodzących w gospodarce i w administracji państwowej w niektórych krajach określone podatki (lub określona ich część) płacone przez przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego są przekazywane do budżetów terenowych w miejscach ich lokalizacji. Z budżetami władz terenowych powiązane są przede wszystkim te działające na ich terenie jednostki gospodarcze, instytucje i organizacje, które mają charakter lokalny...

czytaj

struktura wewnetrzna

W ramach sfery usług niematerialnych można wyodrębnić: a) usługi społeczne, t j. działalność w dziedzinie nauki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji: b) usługi bytowe, tj. w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz obsługi gospodarstwa domowego: usługi państwowo-organizacyjne, obejmujące działalność administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, obrony narodowej. Wszystkie te działy sfery usług niematerialnych są społecznie użyteczne i niezbędne. W obrębie stosunków ekonomicznych tej sfery dominuje jednak problematyka usług społecznych ze względu na jej odrębność i rolę w procesach społecznych i gospodarczych...

czytaj

system interwencjonizmu

Wraz z odrzuceniem doktryny w kryzysowych latach trzydziestych i z rozszerzeniem funkcji państwa na regulację rynku przez oddziaływanie na ogólny popyt zasady budżetowe zostały w pewnym stopniu zmodyfikowane. We wszystkich krajach kapitalistycznych zerwano przede wszystkim z zasadą zrównoważonego budżetu w skali pojedynczego roku budżetowego, będącą przedtem jednym z podstawowych warunków tzw. zdrowych finansów. W niektórych krajach zerwano z nią tylko w tym sensie, że zamiast roku obejmowała np. okres cyklu koniunkturalnego: zakładano bowiem, że deficyty budżetowe w latach słabej koniunktury, występujące na skutek podtrzymywania przez państwo ogólnego popytu, powinny były być wyrównywane nadwyżkami budżetowymi osiąganymi w latach pomyślnej koniunktury...

czytaj

nieuchronnosc kryzysow

W prostej gospodarce towarowej, kiedy poszczególni wytwórcy produkują po to, aby za swoje towary nabywać Irme towary, reprezentujące poszukiwane przez nich wartości użytkowe, odkładanie zakupów w czasie ma charakter przypadkowy lub sporadyczny, tak że możliwość zakłócenia przez to ogólnej równowagi podaży i popytu nie stwarza realnej groźby wystąpienia kryzysu nadprodukcji. Zagrożenie takie wzrasta w rozwiniętym systemie wymiany, związanym już raczej z gospodarką kapitalistyczną. Możliwości występowania kryzysów nadprodukcji przeradzają się w rzeczywistość w sytuacji, gdy odraczanie zakupów po dokonaniu sprzedaży przybiera charakter masowy...

czytaj

efektywnosc interwencjonizmu

W założeniach doktrynalnych interwencjonizmu państwowego, wywodzących się z teorii ekonomicznej J. M. Keynesa, celem tych działań miało być wyeliminowanie cykliczności z rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Oczywiście, celu tego nie mogły one osiągnąć z uwagi na ścisły i bezpośredni związek cyklu koniunkturalnego z podstawową motywacją działalności gospodarczej w systemie kapitalistycznym, tj. z motywem oisiągania zysku. Niemniej jednak interwencjonizm państwowy miał wyraźny wpływ na zmianę przebiegu cyklu koniunkturalnego w okresie po II wojnie światowej...

czytaj

gospodarka rodzinna w rolnictwie

Doniosłym etapem rozwoju pozarolniczej działalności produkcyjnej było przejście od drobnotowarowych, rzemieślniczych, opartych na pracy właściciela warsztatów do wielkotowarowych przedsiębiorstw przemysłowych. Przejście do wielkotowarowej, przemysłowej produkcji było związane z postępem technicznym, zwiększającym efektywność procesów wytwórczych dokonujących się na dużą skalę. Dzięki pogłębianiu się specjalizacji pracowników, a także narzędzi, którymi się posługują, można zastępować pracę ręczną bardziej wydajnymi maszynami, uzyskując poprawę relacji między ponoszonymi w produkcji nakładami a uzyskiwanymi efektami...

czytaj

Rejonizacja czynna

Powinna ona dawać odpowiedź na pytanie: Jakie powinno być rozmieszczenie produkcji rolniczej? Termin ten używany jest w dwóch znaczeniach. W znaczeniu pierwszym określa on racjonalny zasięg uprawy określonych roślin uprawnych lub chowu określonych gatunków i ras zwierząt gospodarskich. Chodzi tu jednak wyłącznie o racjonalność rozumianą jako możliwość uprawy roślin z punktu widzenia ich udawania się w danym rejonie lub chowu zwierząt z punktu widzenia warunków do ich prawidłowego rozwoju. Ten rodzaj czynnej rejonizacji jest domeną nauk przyrodniczo-rolniczych, a ogólnie mówiąc — nauk biologicznych...

czytaj

interwencjonizm panstwowy

Pojęcie interwencjonizmu państwowego jest różnie rozumiane. Najogólniej oznacza ono wszelką ingerencję państwa w przebieg procesu gospodarczego. W tym sensie interwencjonizm państwowy występuje w każdym stadium rozwoju gospodarki kapitalistycznej, gdyż państwo jako najwyższa forma organizacji społecznej nigdy nie zachowywało się biernie wobec tej podstawowej dziedziny życia społecznego. W węższym, przyjętym tu ujęciu interwencjonizm państwowy jest traktowany jako jedna z funkcji gospodarczych państwa kapitalistycznego, polegająca na regulowaniu działania mechanizmu rynku. W tym znaczeniu jest on więc kategorią historyczną i jest szczególną cechą współczesnego stadium rozwoju kapitalizmu, tj...

czytaj