Monthly Archives Styczeń 1970

PIT 38

PIT 38 jest przeznaczony dla osób, które we własnym zakresie i we własnym imieniu uzyskały dochody z gry na giełdzie lub zdobyły jakieś udziały w różnego rodzaju spółkach. Wypełnić go muszą osoby, którzy zarobili na odpłatnym zdobyciu papierów wartościowych, odpłatnym zdobyciu pożyczonych papierów wartościowych, odpłatnym zdobyciu pochodnych instrumentów podatkowych, odpłatnym zdobyciu udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną, objęcia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną. Podstawę do takich rozliczeń podatkowych wykorzystujących ten wzór jest PIT- 8C, wystawiany przez dom maklerski. Warto zawsze sprawdzić ten dokument, gdyż nie zawsze uwzględnia on wszystkie koszty pozyskania akcji...

czytaj

PIT 28

PIT 28 jest to formularz przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych, prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą, lub pozyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby móc rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 należy spełnić następujące warunki : do 21 stycznia zawiadomić organ podatkowy o rozliczaniu się w formie ryczałtowej...

czytaj

Jak rozliczyć darowiznę

Jeżeli ktoś z rodzinny zostawił nam jakiś spadek czyli tak zwaną darowiznę, ponieważ nie zostawił żadnego testamentu, przeważnie wtedy jest doliczany podatek do takiego odziczonego spadku. Jednak spadkodawca może sobie zastrzec, żeby takie coś się nie stało, i wtedy darowizny nie dolicza się do spadku. Takie zastrzeżenie nie ma jednak żadnego znaczenia przy wyliczeniu zachowku. Gdy podział spadku następuje między dziećmi lub wnukami albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy są wzajemnie zobowiązani do rozliczenia się z podatku od otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Nie będzie to jednak miało miejsca, jeśli z oświadczenia spadkodawcy wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku rozliczenia podatkowego ...

czytaj

Rozliczanie cudzoziemców

Jeżeli cudzoziemiec mieszkający na stałe w Polsce nie przedstawi certyfikatu że jest rezydentem naszego kraju i jego umowa jest wykonywana na terenie Polski, to w rachunku do takiej umowy stosowany jest podatek zryczałtowany w wysokośći 20 procent. W sytuacji, gdy obcokrajowiec przedstawi bowiem taki certyfikat rezydencji, to przy rozliczeniu umowy mają zastosowanie przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W rozliczeniach z cudzoziemcami bardzo często pojawia się problem rezydencji podatkowej...

czytaj

nowe inwestycje

Inicjowanie nowych projektów inwestycyjnych i uruchamianie powstałego w ten sposób nowego aparatu wytwórczego wiąże się z reguły z rozszerzaniem się zakresu potrzeb komplementarnych, zarówno bezpośrednio w dziedzinie produkcji materialnej jak i w dziedzinie infrastruktury technicznej i socjalnej. Budowa każdej większej fabryki zmusza do zadbania o bocznicę kolejową lub drogi dojazdowe, o osiedle mieszkaniowe z siecią usług handlowych, o szkołę, ośrodek zdrowia i usługi kulturalne, o oczyszczalnię ścieków i powietrza oraz o warunki rekreacyjne dla pracowników i ich rodzin. W toku procesu wzrostu gospodarczego ten wtórnie indukowany wzrost potrzeb inwestycyjnych jest więc z reguły bardzo silny i sam się stymuluje...

czytaj

cele w spoldzielni

Celem gospodarowania w spółdzielni produkcyjnej jest, podobnie jak w gospodarce indywidualnej, osiągnięcie dochodu będącego nadwyżką wartości wytworzonej produkcji ponad koszty związane ze zużyciem środków produkcji. Występują już jednak istotne różnice w podziale wytworzonego dochodu. Podział ten ma przede wszystkim zapewniać możliwość akumulacji oraz zaspokajać potrzeby ogółu członków spółdzielni przez wyodrębnienie z dochodu funduszy przeznaczanych na inwestycje i na cele społecz-r.e. Pozostała część dochodu to fundusz podzielny, który jest rozdzielany między członków spółdzielni według ilości i jakości pracy wydatkowanej w gospodarce zespołowej: spółdzielcy otrzymują dniówką obrachunkową, będącą swoistą dla spółdzielni produkcyjnych kategorią podziału wytworzonego dochodu...

czytaj

Problem rynku

Podstawowe znaczenie dla mechanizmu kapitalistycznej reprodukcji ma problem rynku. W wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych proces rozwoju rynku jest wolniejszy niż wzrost mocy wytwórczych gospodarki narodowej. Jest to odbicie podstawowej sprzeczności kapitalizmu, która nie może być rozwiązana na gruncie kapitalistycznych stosunków produkcji. Próby jej rozwiązania częściowego podejmuje kapitalistyczne państwo, rozszerzając monopolom rynek zbytu. Kapitalistyczne państwo, dysponujące poważną częścią dochodu narodowego, jest w stanie tworzyć dla monopoli rynek zbytu, który by pochłaniał znaczną część produkcji, umożliwiał realizację wartości i otrzymywanie wartości dodatkowej...

czytaj