Monthly Archives Lipiec 2015

System kredytowy

System kredytowy wiązał gospodarkę kapitalistyczną każdego kraju w jedną całość. Ponieważ zaś transakcje kredytowe obejmowały także handel międzynarodowy, kraje kapitalistyczne były związane ze sobą więzami finansowymi. W ciągu XIX w. w świecie kapitalistycznym wytworzyła się w ten sposób skomplikowana sieć wzajemnych zależności ekonomicznych. System kredytowy funkcjonował sprawnie pod warunkiem, że towar wędrujący od producenta do detalisty znajdował w końcu nabywców wśród konsumentów po odpowiedniej cenie. Wówczas jedynie mogło nastąpić terminowe uregulowanie wszystkich zobowiązań kolejnych ogniw aparatu handlowego. Sporadyczne przypadki zakłóceń zbytu nie miały oczywiście większego znaczenia...

czytaj

wydajnosc z hektara

Innym sposobem zwiększania produkcji i tym samym dochodu, poza zwiększeniem stopnia zaangażowania zasobów pracy, jest wzrost wydajności z każdego hektara użytkowanej ziemi przez zwiększenie zużycia środków obrotowych, oczywiście przy założeniu, że krańcowy koszt uzyskiwanej w ten sposób produkcji nie będzie wyższy od krańcowego utargu. Najprostszym sposobem zwiększenia produkcji i dochodu jest wtedy intensyfikacja wykorzystania ziemi, przez stosowanie większej ilości przede wszystkim nawozów sztucznych, oraz hodowli, przez wykorzystywanie mieszanek paszowych. Produkcyjność środków obrotowych nie jest wielkością stałą, niezależną od wielkości nakładów. Jeśli obszar ziemi użytkowanej w gospodarstwie nie zmienia się, to w dziedzinach produkcji ściśle z...

czytaj

Wielka rewolucja francuska

W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich w międzynarodowych stosunkach handlowych i w polityce gospodarczej Francji oraz innych krajów europejskich nastąpiły poważne zmiany. Anglia wprowadziła blokadę morską w stosunku do Francji. W odpowiedzi na to w 1806 r. Napoleon ogłosił blokadę kontynentalną. Polegała ona na zakazie handlu i wszelkich stosunków między Anglią a kontrolowanym wówczas przez Napoleona kontynentem, pod groźbą konfiskaty okrętów i towarów. Przy okazji zawierania pokoju w Tylży w 1807 r., Rosja obiecała przystąpić do blokady. Blokada kontynentalna naruszała dotychczasowy układ międzynarodowych stosunków handlowych. Doprowadziło to do trudności gospodarczych w Anglii oraz w wielu krajach europejskich, związanych z Anglią stosunkami handlowymi...

czytaj

zmiany w cenach

Niektóre zmiany w relacjach cen wywierają szczególnie istotny wpływ na kierunki rozwoju i strukturę produkcji rolnej. W Polsce w produkcji roślinnej należą do nich relacje ceny żyta do cen ziemniaków, buraków cukrowych i roślin oleistych, w produkcji hodowlanej zaś relacje ceny żywca wołowego do ceny mleka oraz ceny żywca wieprzowego do ceny żywca wołowego. Szczególnie duże znaczenie dla określania kierunków rozwoju produkcji rolnej mają relacje cen produktów hodowlanych do cen pasz. Kształtowanie się cen produktów rolnych w porównaniu do kosztów wytwarzania pozwala określić poziom opłacalności poszczególnych rodzajów produkcji. Chcąc więc zorientow.ać się w rozpiętościach między opłacalnością różnych artykułów rolnych, należy ustalić wysokość ich kosztów wytwarzania...

czytaj

inne czynniki sprawcze

Zmiany poziomu nakładów inwestycyjnych są prawdopodobnie głównym czynnikiem powodującym wahania stopy wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych. Nie można jednak wykluczać wpływu innych czynników na powstawanie tych wahań. Teoretycznie, ich źródłem mogą się stawać wszystkie zakłócenia równowagi gospodarczej o większej skali, bez względu na bezpośrednie przyczyny, które je zrodziły. Zakłócenia takie mogą się pojawiać z przyczyn naturalnych (np. szereg klęskowych lat w rolnictwie), z powodu gwałtownych zmian na rynku światowym (np. ograniczenie dostępu do źródeł zaopatrzenia), a także wskutek błędów polityki gospodarczej (np. dopuszczenie do wyprzedzenia wzrostu wydajności pracy przez wzrost płac)...

czytaj