Monthly Archives Listopad 2015

intensyfikacja rolnictwa

Nieopłacalność intensyfikacji gospodarki rolnej po osiągnięciu pewnego poziomu nakładów środków obrotowych oznacza, że obszar użytkowanej w gospodarstwie ziemi jest zbyt mały w porównaniu z nakładami intensyfikującymi jej uprawę. W tym przypadku wzrost opłacalnej produkcji można uzyskać zwiększając obszar gospodarstwa. Wzrost obszaru ziemi przypadającej na jednego zatrudnionego w gospodarstwie jest ważnym czynnikiem wzrostu wydajności pracy, a tym samym zmniejszenia pracochłonności produkcji oraz wzrostu dochodów w rolnictwie. Wyższy dochód w większych gospodarstwach może być rezultatem albo pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów siły roboczej (większa społeczna wydajność pracy), albo przestawienia się na wydajniejsze dziedziny produkcji, w ...

czytaj

Zwrot podatku z zagranicy

Kiedy przez jakiś dłuższy okres naszego życia, pracowaliśmy i mieszkaliśmy za granicą, to zastanawia nas fakt czy możemy prosto i bez żadnych konsekwencji odzyskać część zarobionych tam pieniędzy. Zwrot podatku z zagranicy jest jak najbardziej możliwy do odzyskania. Średni zwrot podatku to nawet 2 500 zł, a pieniądze należą nam się nawet jeśli pracowaliśmy tam przez krótki czas. Ponadto rozliczenie z zagranicznym urzędem nie powoduje problemów z rozliczeniem z urzędem polskim. Więc każdy, kto legalnie pracował w obcym kraju, może ubiegać się o zwrot podatku od zagranicznego fiskusa. Kwota zwrotu zależy od uzyskanego dochodu i podatku pobranego przez pracodawcę. Podstawowym krokiem do uzyskania zwrotu podatku jest przygotowanie odpowiednich dokumentów...

czytaj

PIT 37

Formularz do rozliczenia PIT 37 jest przeznaczony dla takich osób, które swoje dochody uzyskują za pośrednictwem płatników...

czytaj

wynagrodzenie

Zważywszy: że w produkcji materialnej wynagrodzenie pracowników nie jest pełnym ekwiwalentem (jest ekwiwalentem tylko pracy niezbędnej, ponieważ — jak wiemy — w socjalizmie działa zasada „okrojonego produktu”), oznaczałoby to, iż zatrudnieni w usługach społecznych uczestniczą w znacznie większym stopniu w efektach swojej pracy niż zatrudnieni w produkcji materialnej. Przy podobnych nakładach, np. czasu pracy, wynagrodzenia w sferze usług społecznych byłyby wobec tego znacznie wyższe niż w sferze produkcji materialnej. Natomiast zbliżona wysokość wynagrodzeń w obu tych sferach musiałaby oznaczać, że efektywność pracy w usługach społecznych jest znacznie niższa niż w produkcji materialnej...

czytaj

Wzrost produktu globalnego

W miarę wzrostu produktu globalnego pod wpływem zwiększania nakładu czynnika zmiennego produkt przeciętny rośnie. Jest on jednak mniejszy od produktu krańcowego. W pewnym momencie, a mianowicie w punkcie b, krzywa produktu przeciętnego przecina krzywą produktu krańcowego. W punkcie tym wielkość obu tych produktów jest jednakowa. Od punktu b produkt przeciętny jest większy od produktu krańcowego. Wielkość produktu przeciętnego obrazuje jednocześnie opłacalność produkcji, inaczej mówiąc w punkcie b produkcja jest najbardziej opłacalna. Ponieważ od punktu b wartość przyrostów produkcji uzyskiwanych pod wpływem kolejnych nakładów jest mniejsza od wartości tych nakładów, we wzorze na produkt przeciętny licznik wzrasta wolniej niż mianownik...

czytaj

Polityka gospodarcza w USA

Nie istniał tu problem likwidacji przeżytków i ograniczeń feudalnych wewnątrz kraju, nie było cechów, od początku panowała swoboda działalności gospodarczej. Wystąpił za to ostry konflikt między możliwościami rozwojowymi gospodarki a hamującym oddziaływaniem kontaktów z Anglią. W interesie rozwoju młodego przemysłu amerykańskiego leżała polityka protekcyjna chroniąca przed napływem towarów z Anglii. Producenci rolni, zwłaszcza na południu Stanów, zainteresowani byli we wprowadzeniu zasad wolnego handlu i w eksporcie produktów rolnych do Europy. Sprzeczności między interesami rolnictwa i przemysłu znalazły wyraz w chwiejnej, kompromisowej polityce protekcyjnej, w częstych zmianach taryf celnych, wydawaniu i cofaniu zakazów importowych...

czytaj

uslugi materialne

Usługi materialne są to czynności nieodłączne od produkcji lub związane z przemieszczaniem dóbr i dostarczaniem ich odbiorcom (transport, łączność, handel, usługi remontowe, konserwacyjne itp.). Usługi niematerialne zaspokajają potrzeby w sposób bezpośredni. Czynność i rezultat są tu nierozłączne, jak na to wskazują przykłady pracy nauczycieli, lekarzy, aktorów, muzyków. Rezultaty usług niematerialnych przybierają nierzadko także postać .rzeczową: książki, obrazu, rzeźby, zapisu na taśmie magnetycznej itd. Każdy z tych przedmiotów materialnych jest jednak przede wszystkim owocem działalności niematerialnej — pracy intelektualnej czy też niepowtarzalnej twórczości artystycznej...

czytaj

propozycje metodyczne

Znane propozycje metodyczne wskazują, że wycena nie uwzględnianych dotychczas nakładów pracy w sferze usług społecznych nie stwarza większych trudności niż wycena produktu dodatkowego w sferze produkcji materialnej. W kwestii form ewidencji wchodzi w grę albo modyfikacja dotychczasowych metod liczenia dochodu narodowego w celu uwzględnie Zmieniające się tempo życia, coraz większe strumienie nowości, przeładowanie informacyjne itp. przyczyniają się do osłabienia odporności psychicznej i fizycznej ludzi, do szerzenia się chorób i stresów. Nasilają, się destrukcyjne skutki naruszania równowagi ekologicznej dla biologicznego, psychicznego i kulturowego życia ludzi...

czytaj

fala kryzysu

Na ogół w fazie kryzysu produkcja spada szybciej niż globalny popyt. Część tego popytu jest bowiem zaspokajana za pomocą upłynniania zapasów. Ponadto globalna konsumpcja obniża się wolniej, niżby to wynikało ze spadku zatrudnienia: po pierwsze, konsumpcja kapitalistów utrzymuje się na względnie ustabilizowanym poziomie, po drugie zaś spadek cen sprzyja wzrostowi realnych zarobków nadal zatrudnionych robotników i odpowiedniemu wzrostowi ich konsumpcji. Wpływ tego ostatniego czynnika jest jednak w znacznym stopniu kompensowany przez rosnący, wraz ze wzrostem bezrobocia, nacisk nadwyżek podaży nad popytem na rynku pracy powodujący spadek płac nominalnych. Cechą kryzysu nadprodukcji jest pogłębiający się spadek zdolności wytwórczych gospodarki...

czytaj

Polityka gospodarcza

Interwencjonistyczna doktryna polityki gospodarczej rozwija te elementy doktryny keynesizmu, które zawierały idee bezpośredniej ingerencji państwa w procesy gospodarcze (polityka inwestycji publicznych itp.). Jeśli konserwatyści upatrywali możliwość regulowania rozmiarów i proporcji produkcji w gospodarce przez kształtowanie proporcji pieniężnych, wartościowych — koncepcje interwencjonistyczne chciałyby czynić jto bezpośrednio, ingerując nie tylko w wartościowe, ale i realne proporcje ekonomiczne (rozmiary i struktura inwestycji, proporcje podziału akumulowanych w gospodarce środków na cele produkcyjne i nieprodukcyjne, wpływanie na strukturę popytu, a także gałęziową strukturę produkcji)...

czytaj

Rozmieszczeni sily roboczej

Pod wpływem urbanizacji kraju i migracji do miast nastąpiły w ubiegłych latach duże zmiany w rozmieszczeniu siły roboczej. O ile bowiem w 1950 r. tylko 39% tych zasobów skupione było w miastach, o tyle udział ten zwiększył się obecnie do 59%. O przyszłej sytuacji na rynku pracy w coraz większej mierze będą więc decydować kwalifikacje i inne właściwości siły roboczej w miastach. Zasoby siły roboczej będą stopniowa malały. Już teraz, na skutek nierównomiernego stopnia urbanizacji poszczególnych województw, istnieją duże dysproporcje w lokalizacji zasobów siły roboczej między wsią i miastami. Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 73 osoby w wieku nieprodukcyjnym (85 w 1965 r.)...

czytaj

Przemysl nawozow

Dzięki własnej bazie surowcowej mogą być produkowane w Polsce tylko nawozy azotowe i częściowo potasowe. Podstawą produkcji nawozów i innych związków azotowych jest synteza amoniaku. Do 1957 r. produkcja amoniaku w Polsce oparta była na koksie. W następnych latach zaczął zwiększać się udział gazu ziemnego jako surowca. Produkcja amoniaku (NH3) sprowadza się do syntezy azotu i wodoru. Tradycyjna metoda produkcji amoniaku za pomocą koksu wymaga dużych ilości tego paliwa, a mianowicie 800—900 kg koksu (czyli 1,2 t węgla) na tonę amoniaku. Stąd też produkcja amoniaku tą metodą ciąży ku zagłębiom węglowym. Przykładami tego typu fabryk w Polsce są zakłady w Chorzowie i Kędzierzynie, a w nieco dalszej odległości od węgla zakłady w Tarnowie...

czytaj