Monthly Archives Listopad 2015

Nowa taryfa celna

Nową taryfę celną w handlu zagranicznym wprowadzono w 1879 r. Ustanowiono lub podwyższono cła przywozowe nie tylko na artykuły rolne, ale również na wiele produktów przemysłowych. Handel międzynarodowy Niemiec miały regulować umowy z kontrahentami zagranicznymi, przewidujące wzajemne ustępstwa w stawkach celnych, a niekiedy normujące również rozmiary dostaw. Przełom w rosyjskiej polityce gospodarczej po 1880 r. polegał na żywszym zainteresowaniu państwa rozwojem ekonomicznym kraju, a w związku z tym i handlem zagranicznym. Przedstawicielem nowego kierunku w polityce był minister finansów Mikołaj Bunge. Dużą rolę w zmianie polityki Rosji odegrała chęć uczestniczenia w nowym podziale świata...

czytaj

kryzysy w okresie przedwojennym

Pierwsze kryzysy nadprodukcji wystąpiły w Anglii, ojczyźnie rewolucji przemysłowej, pod koniec XVIII w. Początkowo miały one charakter lokalny i ograniczały się do ośrodków przemysłu bawełnianego, który jako pierwszy został objęty procesami mechanizacji i przez kilkadziesiąt lat był główną gałęzią produkcji przemysłowej. W miarę rozpowszechniania się produkcji .fabrycznej i wzrostu jej znaczenia w całej gospodarce kryzysy nadprodukcji przybierały stopniowo na sile i wzrastał ich zasięg: wciągały w swój rytm inne gałęzie wytwórczości ogarnięte przez procesy mechanizacji, tak że z czasem przekształciły się w kryzysy ogólnej nadprodukcji...

czytaj

Termin produkcja

Terminem „produkcja” określa się dwa różne pojęcia, co jest nieraz przyczyną nieporozumień. Produkcja może oznaczać działalność mającą na celu wytwarzanie określonych dóbr i usług. Termin ten jest wówczas synonimem słowa „produkowanie” lub „wytwarzanie”. Produkcja może jednak oznaczać również pewien wytwór lub wartość użytkową, a więc to, co zostało wytworzone w określonym procesie produkcyjnym. Pojęcie „produkcja” ma nieco różne znaczenie w zależności od tego, czy jest pojęciem makroekonomicznym czy też mikroekonomicznym. W pierwszym zastosowaniu występuje ono zwykle w połączeniu z innym słowem jako „produkcja rolnicza” lub jako „produkcja rolnictwa jako działu gospodarki narodowej”...

czytaj

proces swiadczenia uslug

w procesie świadczenia usług społecznych szczególna jest rola człowieka jako podmiotu działań (nauczyciela, lekarza, pisarza, artysty, trenera). Jego cechy determinują proces wytwarzania tych usług i charakter jego ostatecznych efektów w stopniu silniejszym niż w produkcji dóbr materialnych. Systemy wynagrodzeń w tej sferze, w niewielkim stopniu zależne od ilościowych, mierzalnych efektów pracy, muszą „motywować do kształtowania jakościowych cech nakładu pracy i jej efektów oraz sprzyjać zatrudnianiu osób o szczególnych predyspozycjach. Do zastosowania swoistych rozwiązań w mechanizmie funkcjonowania sfery usług społecznych zmusza mała mobilność przestrzenna wielu usług oraz zbiorowy sposób konsumowania większości z nich (jednoczesne korzystanie pewnej liczby o...

czytaj

Wplyw wojny Japonii z Rosja

W Japonii zmiany koniunktury dokonywały się pod wpływem wojny z Rosją. Przyspieszyła ona rozwój przemysłu ciężkiego, a eksploatacja Korei i Mandżurii stała się źródłem nowych zysków. Z drugiej jednak strony wydatki wojenne spowodowały ograniczenie inwestycji w przemyśle, nie związanym z potrzebami armii, oraz zmniejszenie spożycia ludności. Wstrzymanie zamówień wojskowych po zakończeniu wojny spowodowało przejściowe trudności, „jednak wkrótce rozpoczęło się ożywienie gospodarcze. Na dużą skalę rozwinęła się spekulacja papierami wartościowymi (w latach 1905—1906 powstało wiele nowych spółek akcyjnych) oraz towarami, zwłaszcza jedwabiem i ryżem. Szybko wzrastały koszty utrzymania, jednak zmniejszało się bezrobocie. Załamanie finansowe rozpoczęło się w początkach 1907 r...

czytaj

Wplyw skali produkcji

Skutkiem zwiększania skali produkcji jest tu przede wszystkim zwiększenie pola. O efektach decyduje nie tylko wielkość, ale i kształt pola, ponieważ zależą one przede wszystkim od długości pola. Długość i kształt pola decydują o liczbie nawrotów. Im mniej nawrotów, tym wydajność techniczna poszczególnych czynności jest większa. Nadmierna długość pola wpływa jednak negatywnie na wydajność pracy przy rozsiewaniu nawozów mineralnych, opryskiwaniu lub opylaniu zasiewów środkami ochrony roślin, powoduje bowiem konieczność zatrzymywania maszyn pośrodku pola w celu ich napełnienia odpowiednimi materiałami. W dodatku materiały te trzeba dowozić po miękkim polu...

czytaj

uslugi niematerialne

W społecznym gospodarowaniu występują nie tylko dobra materialne, lecz także usługi. Usługami nazywamy czynności, które nie ucieleśniają się w nowych produktach materialnych. Wartość użytkowa usług przejawia się w samej działalności. Mylne byłoby jednak przeświadczenie, że' po ustaniu działalności usługowej jej wartość użytkowa znika bez śladu. Na przykład usługi naprawcze lub konserwacyjne służą utrzymywaniu przedmiotów i urządzeń w stanie sprawności, są też inne usługi świadczone konsumentowi, będące warunkiem funkcjonowania gospodarstwa domowego. Pewne usługi wywierają trwały wpływ na osobowość człowieka, na sposób jego egzystencji biologicznej, społecznej i ekonomicznej. Zalicza 'się do nich działalność w dziedzinie nauki i oświaty, ochrony zdrowia, kultury, wypoczynku itp...

czytaj

Obroty miedzynarodowe

W latach 1800—1880, według bardzo niedokładnych danych, rozmiary handlu międzynarodowego wzrosły około dwudziestokrotnie. Dla porównania dodajmy, że według jednego z szacunków handel europejski w latach 1720—1800 wzrósł niewiele ponad trzy razy. Wszelkie liczby, dotyczące rozmiarów handlu zagranicznego, ze względu na niedoskonałość źródeł, mają oczywiście wyłącznie orientacyjny charakter. Bardziej wiarygodne są materiały, dotyczące drugiej połowy stulecia. W latach 1860— —1885 obroty towarowe 103 państw, reprezentujących około 80% handlu światowego, wzrosły z 6,9 do 14,2 mld dol. W latach 1885—1900 obroty towarowe 33 państw, reprezentujących przeszło 60% handlu światowego, zwiększyły się z 12,3 do 18,9 mld dol...

czytaj

Uslugi bankowe w XX wieku

Instytucje kredytowe stały się pośrednikami w pozyskiwaniu kapitałów dla przedsiębiorstw akcyjnych. Spółka, która powstawała lub też powiększała swój kapitał, oddawała akcje bankowi do rozprzedaży między drobnych kapitalistów. Niejednokrotnie część akcji bank zatrzymywał dla siebie, aby odprzedać je po pewnym czasie z zyskiem. W akcjach lokowano także wolne kapitały. Drugą dziedziną powiązań przedsiębiorstw akcyjnych z bankami był kredyt. Udzielano go w większych rozmiarach niż firmom nieakcyj-nym, które mogły spłacać zadłużenie tylko z bieżących dochodów. Jak wskazuje R...

czytaj

Przemysl elektrotechniczny

Jak już zaznaczono to wcześniej, przemysł ten jest najbardziej rozwojową i dynamiczną gałęzią w przemyśle Polski. W latach 1950—1970 jego wzrost był 4,5-krotnie szybszy niż całego przemysłu. Podniósł się również jego udział w grupie przemysłu elektromaszynowego — z około 15% w latach 1950—1960 do prawie 20% w latach 1970—1975. Szybki rozwój tego przemysłu wiąże się oczywiście z jego doniosłą rolą we współczesnym postępie naukowo-technicznym. Powojenny start polskiego przemysłu elektrotechnicznego nie był łatwy, jeśli zważyć, iż był on prawie w 50% skupiony przed wojną w okręgu warszawskim i uległ tam prawie całkowitemu zniszczeniu...

czytaj

niematerialna postac dzialalnosci

Niematerialna postać działalności nie przesądza o jej nieprodukcyjnym charakterze. O tym, czy praca jest produkcyjna, decydują społeczne formy, w jakich odbywa się proces pracy, oraz jego ekonomiczne rezultaty. Nie bez znaczenia jest też zasięg sfery usług niematerialnych. To, że współcześnie jest on nieporównanie większy niż dawniej, powoduje, iż funkcje tej sfery zyskały nową jakość i wpływają w szczególny sposób na cały proces reprodukcji. Jeśli pominąć pracę w obrębie gospodarstw domowych, to już do przeszłości należy praca „na własny rachunek” nauczycieli, artystów, a nawet lekarzy. Wszyscy oni działają w ramach społecznie zorganizowanych systemów oświaty, kultury, ochrony zdrowia itd. Sfera usług niematerialnych jest zorganizowana w ramach istniejących stosunków produkcji...

czytaj

wielkosc zyskow

Równolegle ze swoim oddziaływaniem na popyt konsumpcyjny te „automatyczne stabilizatory1 budżetowe wpływają na wielkość zysków w gospodarce za pośrednictwem zmian, jakie wywołują w strukturze finansowania wydatków budżetowych państwa. Wzrost wypłat zasiłków, dla bezrobotnych i przyspieszony pod wpływem działania systemu progresji spadek wpływów budżetowych w okresach spadku koniunktury powodują, że w budżecie państwa pojawia się lub rośnie deficyt, który jest pokrywany przez zadłużanie się państwa, absorbujące w obrębie gospodarki danego kraju akumulację monopoli nie wykorzystywaną w procesie gospodarczym. Powoduje to odpowiedni do tego zadłużenia wzrost zysków, który wpływa hamująco na spadek ogólnej masy zysków w gospodarce...

czytaj