Monthly Archives Grudzień 2015

Kiedy możemy odzyskać zwrot VAT

Jedną z podstawowych zalet bycia czynnym VAT-owcem jest opcja rozliczania VAT-u od zakupów, co zwykle polega po prostu na zmniejszaniu podatku do zapłaty. Może to doprowadzić do sytuacji, w której VAT od zakupów przewyższa ten do zapłaty, co przeradza się w opcję wnioskowania o zwrot VAT. Zwrot VAT jest możliwy, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik wykaże, że podatek od zakupów jest większy, niż podatek od sprzedaży. Podstawowy termin oczekiwania na zwrot VAT wynosi 60 dni. Chcąc otrzymać pieniądze od urzędu skarbowego w tym czasie należy w deklaracji podatkowej wpisać wybraną kwotę w pozycji 53 (lub 63 dla VAT-7K). Termin ten dotyczy również przedsiębiorców, którzy nie dokonują sprzedaży opodatkowanej, ponieważ świadczą usługi lub dostarczają towary poza granice Polski...

czytaj

Wlasciwosci sily roboczej

Właściwości zasobów siły roboczej nie wszędzie są jednakowe, ale nie występują w nich takie rozbieżności, jak przed trzydziestu laty. Trudno jest jednak ocenić je jednoznacznie. W każdym razie do najważniejszych z punktu widzenia produkcji i w ogóle rozwoju gospodarczego cech siły roboczej należą: poziom wykształcenia, przygotowanie zawodowe oraz stan zdrowotny ludzi w wieku produkcyjnym. W społeczeństwach słabo rozwiniętych gospodarczo wystarczającym wskaźnikiem syntetycznym ogólnego poziomu kwalifikacji ludności jest wskaźnik analfabetyzmu. U nas jednak, wskutek prawie zupełnego zlikwidowania tego zjawiska i znacznego rozwoju sił wytwórczych, decydujące znaczenie mają zmiany w strukturze wykształcenia oraz liczby względne osób, które ukończyły szkoły średnie i wyższe...

czytaj

budzet w socjalizmie

W krajach socjalistycznych budżet państwa obejmuje dochody i wydatki zarówno władz centralnych jak i terenowych. Z budżetem centralnym jest związany przemysł kluczowy i inne działy gospodarki narodowej, co wynika z potrzeb centralnego kierowania nimi oraz podporządkowania ich działalności interesom ogólnogospodarezym. W ramach procesów decentralizacji zachodzących w gospodarce i w administracji państwowej w niektórych krajach określone podatki (lub określona ich część) płacone przez przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego są przekazywane do budżetów terenowych w miejscach ich lokalizacji. Z budżetami władz terenowych powiązane są przede wszystkim te działające na ich terenie jednostki gospodarcze, instytucje i organizacje, które mają charakter lokalny...

czytaj

struktura wewnetrzna

W ramach sfery usług niematerialnych można wyodrębnić: a) usługi społeczne, t j. działalność w dziedzinie nauki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji: b) usługi bytowe, tj. w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz obsługi gospodarstwa domowego: usługi państwowo-organizacyjne, obejmujące działalność administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, obrony narodowej. Wszystkie te działy sfery usług niematerialnych są społecznie użyteczne i niezbędne. W obrębie stosunków ekonomicznych tej sfery dominuje jednak problematyka usług społecznych ze względu na jej odrębność i rolę w procesach społecznych i gospodarczych...

czytaj

system interwencjonizmu

Wraz z odrzuceniem doktryny w kryzysowych latach trzydziestych i z rozszerzeniem funkcji państwa na regulację rynku przez oddziaływanie na ogólny popyt zasady budżetowe zostały w pewnym stopniu zmodyfikowane. We wszystkich krajach kapitalistycznych zerwano przede wszystkim z zasadą zrównoważonego budżetu w skali pojedynczego roku budżetowego, będącą przedtem jednym z podstawowych warunków tzw. zdrowych finansów. W niektórych krajach zerwano z nią tylko w tym sensie, że zamiast roku obejmowała np. okres cyklu koniunkturalnego: zakładano bowiem, że deficyty budżetowe w latach słabej koniunktury, występujące na skutek podtrzymywania przez państwo ogólnego popytu, powinny były być wyrównywane nadwyżkami budżetowymi osiąganymi w latach pomyślnej koniunktury...

czytaj

nieuchronnosc kryzysow

W prostej gospodarce towarowej, kiedy poszczególni wytwórcy produkują po to, aby za swoje towary nabywać Irme towary, reprezentujące poszukiwane przez nich wartości użytkowe, odkładanie zakupów w czasie ma charakter przypadkowy lub sporadyczny, tak że możliwość zakłócenia przez to ogólnej równowagi podaży i popytu nie stwarza realnej groźby wystąpienia kryzysu nadprodukcji. Zagrożenie takie wzrasta w rozwiniętym systemie wymiany, związanym już raczej z gospodarką kapitalistyczną. Możliwości występowania kryzysów nadprodukcji przeradzają się w rzeczywistość w sytuacji, gdy odraczanie zakupów po dokonaniu sprzedaży przybiera charakter masowy...

czytaj

Rejonizacja czynna

Powinna ona dawać odpowiedź na pytanie: Jakie powinno być rozmieszczenie produkcji rolniczej? Termin ten używany jest w dwóch znaczeniach. W znaczeniu pierwszym określa on racjonalny zasięg uprawy określonych roślin uprawnych lub chowu określonych gatunków i ras zwierząt gospodarskich. Chodzi tu jednak wyłącznie o racjonalność rozumianą jako możliwość uprawy roślin z punktu widzenia ich udawania się w danym rejonie lub chowu zwierząt z punktu widzenia warunków do ich prawidłowego rozwoju. Ten rodzaj czynnej rejonizacji jest domeną nauk przyrodniczo-rolniczych, a ogólnie mówiąc — nauk biologicznych...

czytaj

interwencjonizm panstwowy

Pojęcie interwencjonizmu państwowego jest różnie rozumiane. Najogólniej oznacza ono wszelką ingerencję państwa w przebieg procesu gospodarczego. W tym sensie interwencjonizm państwowy występuje w każdym stadium rozwoju gospodarki kapitalistycznej, gdyż państwo jako najwyższa forma organizacji społecznej nigdy nie zachowywało się biernie wobec tej podstawowej dziedziny życia społecznego. W węższym, przyjętym tu ujęciu interwencjonizm państwowy jest traktowany jako jedna z funkcji gospodarczych państwa kapitalistycznego, polegająca na regulowaniu działania mechanizmu rynku. W tym znaczeniu jest on więc kategorią historyczną i jest szczególną cechą współczesnego stadium rozwoju kapitalizmu, tj...

czytaj

Poczatki bankowosci

W Anglii najwcześniej zaczęto przystosowywać system bankowy i kredyt do potrzeb rozwijających się stosunków towarowo-pieniężnych kapitalizmu. Banknoty emitowane przez Bank Angielski zaczęły stopniowo służyć nie tylko potrzebom państwa, ale także handlowi i przemysłowi. W przeciwieństwie do innych, mniejszych banków działających w Anglii, Bank Angielski wymieniał zawsze własne banknoty i dokonywał wypłat nawet w okresach wielkich przesileń politycznych. Dopiero w czasie wojen napoleońskich w 1797 r. w Banku Angielskim zaprzestano wymiany banknotów na kruszec. Spowodowało to przejściowy spadek realnej wartości wydanych banknotów. W porównaniu z innymi krajami spadek był niewielki, w najgorszym okresie, w 1813 r...

czytaj

Uprawa zboczy

Uprawa zboczy zależy od stopnia ich nachylenia Zgodnie z przepisami wynikającymi z doświadczenia ciągniki o zwykłych osiach nie powinny być używane do prac na zboczach o spadku przekraczającym 10%. Poruszając się bowiem w poprzek zbocza ciągnik może się przewrócić, co grozi traktorzyście kalectwem lub śmiercią. Na zboczach o spadku 10-20% mogą być używane tylko traktory o łamanych osiach. Na zboczach o nachyleniu 20-30% można używać jedynie koni, a pola powinny mieć układ wstęgowy. Szerokość takich pól nie powinna przekraczać 20—30 m. Pola na zboczach powinny być zabezpieczone przed erozją skarpami i bruzdami odprowadzającymi wodę. Zmianowanie trzeba projektować w taki sposób aby na zboczu leżały na przemian pola obsiane roślinami jednorodnymi i wieloletnimi...

czytaj

sklonnosc do inwestowania

Trudność tę, występującą nawet w teorii, jeszcze pogłębiają problemy praktyki gospodarczej. Teoretycznie biorąc, w centralnie planowanej gospodarce socjalistycznej nie powinien w ogóle występować nadmierny popyt inwestycyjny, gdyż powinien on być z góry ściśle dostosowany do podaży środków inwestycyjnych i do możliwości wykonawczych. Takie założenie może pasować tylko do idealnej koncepcji planu optymalnego, ale nie odpowiada ono realnemu przebiegowi procesów planistycznych. W praktyce plany rozwoju kształtują się w znacznej mierze jako wynik ścierania się rozmaitych ambicji i interesów branżowych, terenowych i odcinkowych, a nie tylko jako wyraz zastosowania jednolitego ogólnokrajowego kryterium wyboru...

czytaj

Przemysl elektromaszynowy

Przemysł ten ma kluczowe znaczenie dla rozwoju całej gospodarki narodowej. Produkcja maszyn i urządzeń warunkuje postęp i poziom produkcji całego przemysłu, wpływa poza tym na unowocześnienie innych działów gospodarki, a więc na przykład na mechanizację rolnictwa, rozwój nowoczesnego transportu (elektryfikacja i dieselizacia kolei, transport samochodowy, łączność i in.). Rozwój tego przemysłu jest także motorem modernizacji technicznej w sferze usług i zaspokajania indywidualnych potrzeb ludności, wpływa wreszcie na strukturę i bilans handlu zagranicznego. Wszechstronnie rozwinięty przemysł elektromaszynowy jest we współczesnym świecie synonimem nowoczesności, postępu technicznego i wysokiego poziomu gospodarczego...

czytaj