Monthly Archives Grudzień 2015

podstawowa zasada finansowania

Podstawową zasadą finansowania wydatków państwowych w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym (czyli w dobie lliberalizmu) była zasada powszechności opodatkowania, oparta na założeniu, że usługi świadczone przez państwo w ramach wspomnianych wyżej jego funkcji służą wszystkim członkom społeczeństwa — zarówno producentom jak i konsumentom. Zasadzie tej najlepiej odpowiadał system opodatkowania pośredniego, który nie wymagał zbyt dużego aparatu administracyjnego. Opodatkowanie to przybierało formy akcyzy, ceł itp., którymi obciążano artykuły konsumpcyjne, a które opłacali wytwórcy lub sprzedawcy w chwili wprowadzenia towarów do obrotu, wliczając te opłaty do cen, a zatem obciążając nimi ostatecznych nabywców...

czytaj

Roznica klas

Kiedy w Anglii i Francji istniały już wielkie banki, potężne przedsiębiorstwa przemysłowe i pojawiały się nawet zalążki monopoli, w krajach o średnim poziomie rozwoju kapitalizmu utrzymywały się silne przeżytki feudalne, a w przemyśle i w handlu przeważały przedsiębiorstwa drobne i średnie. Pod względem zaawansowania procesów koncentracji i centralizacji kapitału kraje te pozostawały o kilkadziesiąt lat za czołówką świata kapitalistycznego. Oczywiście istniały między nimi poważne różnice, zarówno pod względem poziomu gospodarczego, jak też i przyczyn, które decydowały o zacofaniu. Zacofanie gospodarcze szło zazwyczaj w parze z nie rozwiązanymi problemami politycznymi, które w zachodniej Europie należały już do przeszłości...

czytaj

przejecie dochodow

To, ile dochodów powstających w przedsiębiorstwach przejmuje budżet państwa, zwykle zależy od zakresu samodzielności przedsiębiorstw. Im jest ona większa, tym więcej środków pozostawia państwo przedsiębiorstwom (jednostkom gospodarczym). Jednak mniejszy udział budżetu państwa w dochodzie narodowym nie musi oznaczać większej samodzielności jednostek gospodarczych. W praktyce bowiem często wykorzystuje się środki przedsiębiorstw do finansowania inwestycji centralnych, bezpośrednio lub pośrednio, na spłatę kredytów zaciągniętych na ich realizację. W krajach RWPG wymienionych w tabeli 8 różnice w udziale budżetu państwa w dochodzie narodowym są na ogół znacznie mniejsze niż w krajach kapitalistycznych...

czytaj

Sily morskie

Energia wód płynących na obszarze Polski jest dość znaczna, jednakże niski stopień jej koncentracji — w postaci czy to wielkich spadków, czy też dużych przepływów w rzekach — powoduje, że z rzek polskich poważniejszy potencjał energetyczny reprezentują tylko (wg kolejności): Wisła, Odra, Dunajec, San, Warta, Narew i Bóbr. Nadające się teoretycznie do technicznego wykorzystania zasoby sił wodnych w Polsce ocenia się na ponad 13 mld kWh, z czego tylko połowa nadaje się do opłacalnego ekonomicznie wykorzystania. Budowa elektrowni wodnych w Polsce uzasadniona jest tylko w tych przypadkach, gdy stanowią one element inwestycji kompleksowych, służących równocześnie innym celom, na przykład ochronie przed powodzią czy poprawie warunków żeglugi...

czytaj

kapitalizm

W gospodarce kapitalistycznej funkcje: regulacyjna i redystrybucyjną są charakterystyczne dla państwowo-monopolistycznego stadium jej rozwoju, kiedy państwo odgrywa rolę czynnika korygującego i uzupełniającego mechanizm rynkowy w osiąganiu określonych celów ogólnogos-podarczych. Ogólnym celem polityki budżetowej państwa kapitalistycznego w zakresie funkcji regulacyjnej — zarówno po stronie wydatków jak i dochodów — jest łagodzenie wahań koniunkturalnych prywatnej działalności gospodarczej przez oddziaływanie na wzrost ogólnego popytu w okresach słabej koniunktury oraz ograniczanie jego wzrostu w okresach, gdy pomyślny rozwój koniunktury zagraża wystąpieniem nacisków inflacyjnych, czyli przez prowadzenie antycyklicznej polityki budżetowej...

czytaj

tempo wzrostu

Zjawisko tych fluktuacji nie zostało jeszcze do końca zbadane, wobec czego można mówić jedynie o pewnych hipotezach wyjaśniających. Hipotezy te dotyczą procesów związanych z wahaniami tempa wzrostu. Wahania te, które łatwo stwierdzić empirycznie, oznaczają, że w rozwoju poszczególnych krajów występują na przemian okresy przyspieszenia i zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Na ogół nie doprowadza to do absolutnego spadku poziomu produkcji i dochodu narodowego. Absolutny spadek tych wielkości w historii krajów socjalistycznych jest zjawiskiem wyjątkowym. Z przyczyn ekonomicznych wystąpił on dotychczas tylko dwukrotnie: w gospodarce czechosłowackiej w 1963 r. oraz, w znacznie ostrzejszej po-rraci, w Polsce w latach 1979 – 1982, gdy dochód narodowy i produkcja p...

czytaj

Rozwoj systemu pienieznego

W pierwszej połowie XIX w. próbę stabilizacji stosunków monetarnych podjęto we Francji. W 1803 r. usankcjonowano prawnie system bimetali-styczny: złoto i srebro pełniły równolegle funkcje pieniądza, zaś ich stosunek wartości ustalono na l : 15,5. W 1816 r. analogiczny system zastosowała Holandia. Jedynie Anglia w 1816 r. zdecydowała się na wprowadzenie wyłącznie pieniądza złotego. Złoto stało się jedynym miernikiem wartości,, spełniają^ równocześnie wszystkie podstawowe funkcje pieniądza. W obiegu znajdowały się nadal monety srebrne, których emisja była wyłącznie przywilejem państwa, lecz spełniały one jedynie rolę pieniądza zdawkowego. Wartość kruszcu srebrnego nie. określała już wartości monety,. Ograniczono także obowiązek przyjmowania monet srebrnych przy regulowaniu należności...

czytaj

rozwoj rodzinny

W rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych prowadzącym do zwiększenia ich rozmiarów można wyróżnić pewne etapy. Gospodarstwo zaczyna działać przy pewnym poziomie zasobów wytwórczych, a więc siły roboczej, określonej przez liczebność rodziny właściciela gospodarstwa, oraz zasobów ziemi i środków produkcji. Dążąc do wzrostu dochodu osiąganego w wyniku pracy, właściciel gospodarstwa stara się przede wszystkim o możliwie pełne wykorzystanie posiadanych zasobów siły roboczej, gdyż zwiększenie stopnia produkcyjnego zaangażowania tych zasobów nie pociąga za sobą wzrostu kosztów produkcji...

czytaj

PIT 39

Kolejnym formularzem do wypełnienia i rozliczenia się jest PIT 39, jest to formularz podatkowy przeznaczony dla osób, które uzyskały dochody z tytułu zbycia nieruchomości wybudowanej w roku : 2009, 2010, 2011,2012. Nabycie takiej nieruchomości i wybudowanej w innych latach należy rozliczać przy użyciu deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L PIT-38. Warto pamiętać, że zbycie nieruchomości wybudowanej przed 2007 rokiem nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Obowiązek przedkładania w urzędzie skarbowym formularza PIT-39 nie obowiązuje również przedsiębiorców sprzedających nieruchomości będących częścią prowadzonych przez nich działalności gospodarczych...

czytaj

Warunki bytowe ludnosci

Różnice w infrastrukturze technicznej oraz w zakresie wyposażenia budynków mieszkalnych w podstawowe instalacje, które występują nie tylko pomiędzy wsiami i miastami, ale także pomiędzy miastami różnej wielkości, są wskaźnikiem niejednakowych warunków bytowych mieszkańców różnych jednostek osadniczych. Ogólnie mówi się, że pod tym względem są uprzywilejowani mieszkańcy dużych miast. Jednak standardy i wskaźniki techniczne nie wyrażają należycie całokształtu warunków środowiskowych, plusów i minusów środowiska, w których żyją mieszkańcy. Wskazuje się na przykład na ujemne skutki zatłoczenia miast, zarówno w zakresie obsługi komunikacyjnej jak i handlowej mieszkańców, na zanieczyszczenie powietrza i wody itp...

czytaj