Monthly Archives Lipiec 2017

gospodarka socjalistyczna

W odróżnieniu od współczesnego kapitalizmu, w którym zasada równowagi budżetowej w dużym stopniu utraciła rację bytu ze względu na stosowane przez państwo praktyki stabilizacji cyklicznych wahań koniunktury za pomocą deficytów budżetowych w okresach spadku popytu prywatnego, a za pomocą nadwyżek budżetowych w okresach, gdy popyt ten wywołuje zjawiska inflacyjne, w socjalizmie zachowuje ona ważność. Rozwoju gospodarki socjalistycznej nie ogranicza brak popytu, nie ma więc potrzeby kreowania dodatkowego popytu państwowego za pomocą deficytu budżetowego. W krajach socjalistycznych zakłada się więc na ogół równowagę w budżecie, niekiedy z pewną nadwyżką dochodów nad wydatkami, która ma być rezerwą lub uzupełnieniem rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki...

czytaj

gospodarka rodzinna w rolnictwie

Doniosłym etapem rozwoju pozarolniczej działalności produkcyjnej było przejście od drobnotowarowych, rzemieślniczych, opartych na pracy właściciela warsztatów do wielkotowarowych przedsiębiorstw przemysłowych. Przejście do wielkotowarowej, przemysłowej produkcji było związane z postępem technicznym, zwiększającym efektywność procesów wytwórczych dokonujących się na dużą skalę. Dzięki pogłębianiu się specjalizacji pracowników, a także narzędzi, którymi się posługują, można zastępować pracę ręczną bardziej wydajnymi maszynami, uzyskując poprawę relacji między ponoszonymi w produkcji nakładami a uzyskiwanymi efektami...

czytaj

Notesy firmowe – praktyczne i eleganckie

Notowanie jest niezbędne. Notesy firmowe na pewno są przydatne, bo zapewniają sporą porcję wiedzy. Notesy firmowe zamawia wiele firm. Niektóre rozdają je wyłącznie pracownikom. Inne rozdają takie notesy bardzo często w prezencie. Jest to całkiem dobre działanie, ważna sprawa. Niejedna osoba chce notować to, co niezbędne oraz nieodzowne. Notowanie to podpórka pamięci, klienci chętnie z notatek korzystają i zajmują się nimi regularnie. Gdyby nie notatki to wiele osób musiałoby gromadzić stos kartek i karteczek.

czytaj

Przekształcanie spólek – działanie ekspertów

Przekształcanie spółek jest działaniem dla ekspertów, dla osób znających się na tym i chetnych do pomocy wszelkim klientom. Spółki to małe firmy, które mogą mieć różne formy, dziedziny działania oraz sposoby zarządzania nimi. Oni zajmują się przekształcaniem spółek kapitałowych. Ich działania są trudne, kosztowne, ale jak najbardziej realne. Niejedna firma chce zadbać o przekształcenia spółek, bo marzy się jej osiąganie zysków oraz dostosowanie spółki do wymogów rynku polskiego, który ma wiele do zaoferowania każdemu klientowi. Pozwala ono zmieniać formę spółki. Zmieniana jest forma prawna, pozwala ona na dostosowanie jej do panującej sytuacji ekonomicznej. Spółka przekształcana podlega zmianom i zmienia się w spółkę przekształconą...

czytaj

gospodarka narodowa

Zakres udziału budżetu w finansowaniu gospodarki narodowej zmienia się przede wszystkim pod wpływem zmian systemu gospodarczego. Na ogół zmniejsza się w miarę odchodzenia od administracyjnego systemu kierowania gospodarką narodową i bardziej konsekwentnego realizowania zasady samofinansowania. Węgierska reforma gospodarcza przyniosła pod tym względem m. in. znaczne ograniczenia scentralizowanych inwestycji budżetowych na rzecz zdecentralizowanych inwestycji jednostek gospodarczych oraz takie stopniowe zmiany poziomu i układu cen, aby zasadniczo zmniejszyć dotacje państwowe. Podobne założenia zawiera polska reforma gospodarcza. Ich realizacja jednak, głównie z powodu zdecydowanie odmiennych warunków, przebiega inaczej...

czytaj

fundusze produkcyjne

Podatek od funduszów produkcyjnych (oprocentowanie) ma skłaniać jednostki gospodarcze do lepszego wykorzystywania środków produkcji, do pozbywania się niepotrzebnych lub mało przydatnych urządzeńs a także zapobiegać mało efektywnym inwestycjom. Podatek ten przechodzi różne koleje. W większości krajów, w tym także w tych, które przeprowadzają radykalne reformy gospodarcze, zrezygnowano z oprocentowania majątku produkcyjnego uznając, że poza funkcjami fiskalnymi nie jest on narzędziem skutecznym. Nie wydaje się, aby ocena ta była dostatecznie zweryfikowana, ponieważ skuteczność oddziaływania podatku od funduszów produkcyjnych zależy od wielu, czynników, m. in...

czytaj

formy gospodarowania

Odmienność typów rozwoju form gospodarowania w rolniczej i pozarolniczej sferze produkcji, mimo że uzasadniona różnym charakterem postępu techniczno-organizacyjnego w obydwu tych sferach, stwarza jednak w procesie rozwoju gospodarki narodowej wiele sprzeczności i napięć. Wynikają one przede wszystkim z różnic w wielkości dochodów przeznaczanych na konsumpcję w rolnictwie i w działach pozarolniczych. Na ogół bowiem dochody uzyskiwane przeciętnie w gospodarstwach rolniczych nie są wynagrodzeniem za pracę równym osiąganemu w sferze pozarolniczej, toteż występuje tzw. dysparytet dochodów rolniczych i pozarolniczych...

czytaj

fluktacje

Fluktuacje ogólnogospodarcze o charakterze cyklicznym mogą się pojawiać pod wpływem zmian warunków środowiska naturalnego gospodarki lub innych czynników zewnętrznych albo w wyniku uwarunkowanych instytucjonalnie wzajemnych powiązań i zależności miedzy działaniami jednostek gospodarczych czy między poszczególnymi rodzajami działalności gospodarczej. Przykładem pierwszego z wymienionych rodzajów fluktuacji są sezonowe wahania poziomu ogólnej działalności gospodarczej, związane z wpływem zmian pór roku na produkcję i popyt. Wpływ tego czynnika na produkcję zaznacza się szczególnie w produkcji roślinnej rolnictwa, w przemyśle spożywczym, w transporcie itp., po stronie popytu zaś znajduje odzwierciedlenie we wzroście zapotrzebowania na opał w zimie lub na usługi rekreacyjne w lecie itp...

czytaj

efektywnosc interwencjonizmu

W założeniach doktrynalnych interwencjonizmu państwowego, wywodzących się z teorii ekonomicznej J. M. Keynesa, celem tych działań miało być wyeliminowanie cykliczności z rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Oczywiście, celu tego nie mogły one osiągnąć z uwagi na ścisły i bezpośredni związek cyklu koniunkturalnego z podstawową motywacją działalności gospodarczej w systemie kapitalistycznym, tj. z motywem oisiągania zysku. Niemniej jednak interwencjonizm państwowy miał wyraźny wpływ na zmianę przebiegu cyklu koniunkturalnego w okresie po II wojnie światowej...

czytaj

cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny dzieli się w zasadzie na cztery fazy: kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit. (Słowne miejsce wśród nich zajmuje kryzys, który charakteryzuje się spadkiem podstawowych wskaźników ogólnej działalności gospodarczej, t j. produkcji, zatrudnienia i cen, wywołanym przez nagromadzenie się zapasów nie sprzedanych towarów na skutek nienadążania popytu za wzrostem produkcji w poprzedniej fazie cyklu. Cykliczne kryzysy gospodarki kapitalistycznej są więc w swej istocie kryzysami nadprodukcji. Po kryzysie następuje depresja. Cechą charakterystyczną tej fazy jest stabilizacja ogólnej działalności gospodarczej na obniżonym poziomie po wyrównaniu w czasie kryzysu narosłych poprzednio dysproporcji...

czytaj

cykl jako zjawisko ekonomiczne

Przez cykl rozumie się powtarzający się z pewną regularnością ciąg następujących po sobie zjawisk lub procesów połączonych związkami przyczynowo-skutkowymi. Każde ogniwo tego ciągu ma początek w zjawisku lub procesie bezpośrednio je poprzedzającym, a jednocześnie daje początek zjawisku lub procesowi bezpośrednio po nim występującemu. Różnego rodzaju cykle mogą się składać z różnej liczby ogniw, lecz wspólną ich cechą jest to, że każdy kończy się tym samym zjawiskiem lub procesem, którym się rozpoczął, a który jednocześnie jest początkiem nowego cyklu...

czytaj

ceny w socjalizmie

Cena jest narzucana przedsiębiorstwu przez rynek i taką cenę może ono otrzymać za dowolną ilość produktów. Każda próba podwyższenia ceny ponad poziom rynkowy grozi danemu przedsiębiorstwu wyeliminowaniem z rynku na skutek utraty klientów na korzyść konkurentów. W takich warunkach maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie wymaga pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych oraz ulepszania narzędzi pracy i procesów wytwórczych w celu obniżki kosztów produkcji i zwiększenia w ten sposób stopy zysku. Zróżnicowaniu stóp zysku przeciwdziała jednak konkurencja międzygałęzi, która rodzi tendencję do ustalania się stopy zysku na poziomie przeciętnej dla całej gospodarki drogą przepływów kapitału z gałęzi o niższej stopie do gałęzi o wyższej stopie zysku...

czytaj