Monthly Archives Lipiec 2017

ceny produktow rolnych

Znaczną część produktów rolnych producenci sprzedają na rynku po cenach równoważących popyt i podaż. Jednak w przypadku produktów o podstawowym znaczeniu dla zaopatrzenia ludności, takich jak np. zboża, mięso, mleko, w gospodarce planowej państwo prowadzi aktywną politykę cen, na ogół bezpośrednio je ustalając. Dzięki określonej polityce cen Centrum może zmierzać do osiągania przede wszystkim swoich celów w dziedzinie kształtowania dynamiki dochodów rolniczych. Cele te polegają na zapewnieniu rolnikom dochodów przeznaczanych na spożycie w wysokości zbliżonej do dochodów osiąganych w sferze pozarolniczej...

czytaj

budzet w okresie liberalizmu

Przyjmując za podstawę trzy główne funkcje państwa w gospodarce kapitalistycznej, określone w nauce o państwie i w teorii ekonomii przez przedstawicieli kierunku liberalnego wykluczającego ingerencję państwa w funkcjonowanie mechanizmu gospodarczego, można wyróżnić trzy główne kategorie wydatków budżetowych: a) wydatki wojskowe, związane z funkcją obrony kraju przed wrogiem zewnętrznym: b) wydatki administracyjne, związane ze sprawowaniem funkcji stróża porządku publicznego wewnątrz kraju, głównie z utrzymaniem policji, organów wymiaru sprawiedliwości i aparatu administracyjnego na szczeblu centralnym i lokalnym oraz z utrzymaniem urządzeń publicznych: c) wydatki inwestycyjne na rozbudowę infrastruktury gospodarczej i socjalnej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania gospodarki...

czytaj

budzet uchwalony

Wykonanie przez rząd uchwalonego budżetu władza ustawodawcza poddaje kontroli, mającej na celu niedopuszczanie do uchybień władzy wykonawczej w trakcie jego realizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie limitów wydatków i przeznaczanie ich na właściwe cele. Funkcja kontrolna władzy ustawodawczej polega na rozpatrzeniu sprawozdania rządu z wykonania budżetu i udzieleniu mu absolutorium lub — w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości — na wyciągnięciu w stosunku do rządu lub odpowiednich jego członków przewidzianych prawem konsekwencji politycznych lub karnych. Aby ułatwić władzy ustawodawczej sprawowanie tej kontroli, wypracowano w praktyce pewne zasady, które powinien spełniać budżet...

czytaj

budzet panstwa w socjalizmie

Budżet państwa w socjalizmie, podobnie jak w krajach kapitalistycznych, zależy od funkcji państwa. Istotne zmiany tych funkcji pociągają za sobą odpowiednie modyfikacje budżetu. W porównaniu z nawet poważnym wzrostem zadań państwa w sferze gospodarczej i socjalnej we współczesnym kapitalizmie zadania państwa socjalistycznego, wynikające ze społecznej własności środków produkcji, są o wiele większe. Szczególnego znaezenia nabierają takie jego funkcje, jak organizacyjno–gospodarcza, oświatowo-kulturałna oraz ochrony zdrowia i socjalna. Aby można było realizować nowe lub znacznie zwiększone zadania, trzeba zapewnić odpowiednie środki finansowe...

czytaj

akumulacja monopoli

Problem akumulacji monopoli polega jednak przede wszystkim na tym, że akumulacja ta nie znajduje drogi do inwestycji produkcyjnych, gdyż polityka wysokich marż zysku wpływa ograniczająco na zakres możliwych inwestycji o odpowiednio wysokiej rentowności, zwłaszcza gdy chodzi o inwestycje modernizacyjne, łączące się z reguły ze spisywaniem na straty nie zamortyzowanej części istniejących, przestarzałych urządzeń produkcyjnych. Ujściem dla tej akumulacji, nie znajdującej zastosowania w ciasnych granicach rynków wewnętrznych, stał się eksport kapitału do kolonii i obszarów uzależnionych od mocarstw imperialistycznych. Ryzyko utraty tych lokat przez nacjonalizację po rozpadzie systemu kolonialnego i powstaniu niezależnych krajów tzw...

czytaj