budzet panstwa w socjalizmie

Budżet państwa w socjalizmie, podobnie jak w krajach kapitalistycznych, zależy od funkcji państwa. Istotne zmiany tych funkcji pociągają za sobą odpowiednie modyfikacje budżetu. W porównaniu z nawet poważnym wzrostem zadań państwa w sferze gospodarczej i socjalnej we współczesnym kapitalizmie zadania państwa socjalistycznego, wynikające ze społecznej własności środków produkcji, są o wiele większe. Szczególnego znaezenia nabierają takie jego funkcje, jak organizacyjno–gospodarcza, oświatowo-kulturałna oraz ochrony zdrowia i socjalna. Aby można było realizować nowe lub znacznie zwiększone zadania, trzeba zapewnić odpowiednie środki finansowe. Ponadto również spełnianie tradycyjnych funkcji państwa, związanych z utrzymaniem i działaniem aparatu administracji oraz porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, pociąga za sobą poważne wydatki. Nowe i rozszerzone funkcje państwa socjalistycznego uzasadniają większy udział jego budżetu w dochodzie narodowym niż na ogół w krajach kapitalistycznych. Wynika to zwłaszcza z funkcji gospodarczej, szczególnie jeśli dominuje administracyjny (nakazowo-rozdzielczy) system funkcjonowania gospodarki narodowej. Charakterystyczne jest bowiem dla niego, z jednej strony, prawie pełne scentralizowanie i budżetowe finansowanie nakładów inwestycyjnych, z drugiej zaś rozbudowany system dotowania bieżącej działalności przedsiębiorstw, będący konsekwencją oderwania cen wewnętrznych od cen międzynarodowych i od kosztów lub opóźnionego dostosowywania cen do zmieniających się kosztów itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>