budzet panstwa

Budżet państwa jest to zestawienie wydatków ponoszonych przez państwo w związku z pełnieniem jego funkcji oraz dochodów służących ich finansowaniu. Jako kategoria historyczna budżet państwa wiąże się z wyodrębnieniem z finansów monarchii feudalnej części dochodów i wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie aparatu władzy państwowej w odróżnieniu od „prywatnego” budżetu rodziny królewskiej, służącego utrzymaniu dworu monarchy. Budżet państwa jest więc produktem historycznych przemian i pojawia się wraz z tworzeniem się nowoczesnego państwa, które powstało w procesie przejmowania władzy przez burżuazje, a któremu właściwy jest podział funkcji między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądową. Budżet państwa jest uchwalany przez władzę ustawodawczą w formie aktu prawnego zobowiązującego rząd jako władzę wykonawczą do dokonywania wydatków na ściśle określone cele do wyznaczonej w budżecie wysokości oraz do gromadzenia na ich pokrycie odpowiednich dochodów z określonych źródeł i w określonych formach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>