budzet w okresie liberalizmu

Przyjmując za podstawę trzy główne funkcje państwa w gospodarce kapitalistycznej, określone w nauce o państwie i w teorii ekonomii przez przedstawicieli kierunku liberalnego wykluczającego ingerencję państwa w funkcjonowanie mechanizmu gospodarczego, można wyróżnić trzy główne kategorie wydatków budżetowych: a) wydatki wojskowe, związane z funkcją obrony kraju przed wrogiem zewnętrznym: b) wydatki administracyjne, związane ze sprawowaniem funkcji stróża porządku publicznego wewnątrz kraju, głównie z utrzymaniem policji, organów wymiaru sprawiedliwości i aparatu administracyjnego na szczeblu centralnym i lokalnym oraz z utrzymaniem urządzeń publicznych: c) wydatki inwestycyjne na rozbudowę infrastruktury gospodarczej i socjalnej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania gospodarki. Podczas gdy zakres dwóch pierwszych spośród wymienionych funkcji był i jest nadal ściśle określony, to trzecią z nich, wraz ze wzrostem złożoności stosunków społeczno-gospodarczych, interpretowano coraz szerzej, włączając do niej stopniowo różne dziedziny: opiekę społeczną, szkolnictwo podstawowe i różne urządzenia socjalne, co pociągało za sobą odpowiedni wzrost wydatków budżetowych na te cele.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>