budzet w socjalizmie

W krajach socjalistycznych budżet państwa obejmuje dochody i wydatki zarówno władz centralnych jak i terenowych. Z budżetem centralnym jest związany przemysł kluczowy i inne działy gospodarki narodowej, co wynika z potrzeb centralnego kierowania nimi oraz podporządkowania ich działalności interesom ogólnogospodarezym. W ramach procesów decentralizacji zachodzących w gospodarce i w administracji państwowej w niektórych krajach określone podatki (lub określona ich część) płacone przez przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego są przekazywane do budżetów terenowych w miejscach ich lokalizacji. Z budżetami władz terenowych powiązane są przede wszystkim te działające na ich terenie jednostki gospodarcze, instytucje i organizacje, które mają charakter lokalny. Dostarczać im dochodów może przede wszystkim drobny przemysł terenowy, handel i usługi, rzadziej przedsiębiorstwa rolne. W większym stopniu niż jednostki gospodarcze powiązane są z budżetami terenowymi instytucje i organizacje świadczące usługi nieodpłatne lub częściowo odpłatne i wymagające finansowania z tych budżetów (np. usługi komunalne, oświata, ochrona zdrowia, kultura, opieka społeczna).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>