cel dystrybucji

Celem redystrybucji dochodów między gałęziami gospodarki jest łagodzenie różnic w poziomie dochodów, jakie w gospodarce kapitalistycznej występują między nimi głównie pod wpływem konkurencji międzynarodowej. Stosunkowo najwcześniej, bo począwszy od wielkiego kryzysu z lat trzydziestych, taką redystrybucję podjęto na korzyść rolnictwa w postaci subwencjonowania przez państwo interwencyjnych zakupów w celu podtrzymania cen itd. Wraz ze stopniową liberalizacją wymiany międzynarodowej w ciągu okresu powojennego coraz więcej gałęzi przemysłu obejmuje system protekcji w postaci ulg podatkowych, tanich kredytów z państwowych instytucji finansowych lub subwencji z budżetu państwa, w celu zapewnienia im niezbędnej rentowności w obliczu zaostrzania się konkurencji międzynarodowej, zwłaszcza ze strony szybko rozwijających się krajów Trzeciego Świata dysponujących tanią siłą roboczą. Oprócz omówionych wyżej funkcji budżet spełnia w gospodarce funkcję kontr olno-injor macy jną. W kapitalizmie stagnacja lub spadek wpływów z podatku obrotowego (od wartości dodanej) lub dochodowego wskazuje na pogarszanie się koniunktury gospodarczej i odwrotnie — wzrost dochodów budżetowych świadczy o jej poprawie, itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>