cele w spoldzielni

Celem gospodarowania w spółdzielni produkcyjnej jest, podobnie jak w gospodarce indywidualnej, osiągnięcie dochodu będącego nadwyżką wartości wytworzonej produkcji ponad koszty związane ze zużyciem środków produkcji. Występują już jednak istotne różnice w podziale wytworzonego dochodu. Podział ten ma przede wszystkim zapewniać możliwość akumulacji oraz zaspokajać potrzeby ogółu członków spółdzielni przez wyodrębnienie z dochodu funduszy przeznaczanych na inwestycje i na cele społecz-r.e. Pozostała część dochodu to fundusz podzielny, który jest rozdzielany między członków spółdzielni według ilości i jakości pracy wydatkowanej w gospodarce zespołowej: spółdzielcy otrzymują dniówką obrachunkową, będącą swoistą dla spółdzielni produkcyjnych kategorią podziału wytworzonego dochodu. W spółdzielni ustala się dzienną normę wykonania poszczególnych prac, a następnie — zależnie od stopnia kwalifikacji potrzebnych do ich wykonania — przyznaje się określoną liczbę dniówek obrachunkowych za wykonanie dziennej normy (za przekroczenie tej normy przyznaje się oczywiście odpowiednio większą liczbę dniówek). W ten sposób każdy członek spółdzielni, w zależności od ilości i jakości pracy wydatkowanej w zespołowej gospodarce, wypracowuje w ciągu roku określoną liczbę dniówek obrachunkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>