ceny produktow rolnych

Znaczną część produktów rolnych producenci sprzedają na rynku po cenach równoważących popyt i podaż. Jednak w przypadku produktów o podstawowym znaczeniu dla zaopatrzenia ludności, takich jak np. zboża, mięso, mleko, w gospodarce planowej państwo prowadzi aktywną politykę cen, na ogół bezpośrednio je ustalając. Dzięki określonej polityce cen Centrum może zmierzać do osiągania przede wszystkim swoich celów w dziedzinie kształtowania dynamiki dochodów rolniczych. Cele te polegają na zapewnieniu rolnikom dochodów przeznaczanych na spożycie w wysokości zbliżonej do dochodów osiąganych w sferze pozarolniczej. Ceny powinny również zapewnić gospodarstwom rolnym możliwość realizacji produktu dodatkowego niezbędnego do sfinansowania zakupu środków produkcji, bez których nie można uzyskać planowanego przyrostu produkcji rolnej oraz wprowadzać postępu technicznego przyczyniającego się do wzrostu efektywności gospodarowania w rolnictwie. Ceny, które nie zapewniają odpowiednich dochodów na spożycie i na akumulację, nie stwarzają warunków niezbędnych do pożądanego rozwoju rolnictwa. Powstające w związku z tym nieprawidłowości w podziale wytworzonego dochodu muszą prowadzić do coraz ostrzejszych dysproporcji w gospodarce narodowej oraz do nasilania się związanych z tym konfliktów społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>