cykl jako zjawisko ekonomiczne

Przez cykl rozumie się powtarzający się z pewną regularnością ciąg następujących po sobie zjawisk lub procesów połączonych związkami przyczynowo-skutkowymi. Każde ogniwo tego ciągu ma początek w zjawisku lub procesie bezpośrednio je poprzedzającym, a jednocześnie daje początek zjawisku lub procesowi bezpośrednio po nim występującemu. Różnego rodzaju cykle mogą się składać z różnej liczby ogniw, lecz wspólną ich cechą jest to, że każdy kończy się tym samym zjawiskiem lub procesem, którym się rozpoczął, a który jednocześnie jest początkiem nowego cyklu. W zastosowaniu do gospodarki pojęcie cyklu wiąże się albo z przebiegiem mniej lub bardziej złożonych procesów wytwarzania określonych produktów (cykl produkcyjny) lub budowy obiektów trwałych (cykl budowlany lub inwestycyjny), albo z przebiegiem całej działalności gospodarczej, tzn. ogółu procesów produkcyjnych j nieprodukcyjnych absorbujących siły wytwórcze w danej gospodarce narodowej (cykl gospodarczy lub makroekonomiczny). Z punktu widzenia problematyki ekonomicznej te dwa rodzaje cyklu różnią się od siebie w sposób zasadniczy. W pierwszym przypadku istota cyklu polega na tym, że ponoszone w czasie jego trwania nakłady pracy żywej i pracy uprzedmiotowionej są zamrożone w środkach produkcji, a ich efekty w postaci nowych produktów lub obiektów trwałych są odroczone do zakończenia cyklu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>