cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny dzieli się w zasadzie na cztery fazy: kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit. (Słowne miejsce wśród nich zajmuje kryzys, który charakteryzuje się spadkiem podstawowych wskaźników ogólnej działalności gospodarczej, t j. produkcji, zatrudnienia i cen, wywołanym przez nagromadzenie się zapasów nie sprzedanych towarów na skutek nienadążania popytu za wzrostem produkcji w poprzedniej fazie cyklu. Cykliczne kryzysy gospodarki kapitalistycznej są więc w swej istocie kryzysami nadprodukcji. Po kryzysie następuje depresja. Cechą charakterystyczną tej fazy jest stabilizacja ogólnej działalności gospodarczej na obniżonym poziomie po wyrównaniu w czasie kryzysu narosłych poprzednio dysproporcji. To przywrócenie równowagi między popytem i podażą stwarza podstawę ponownego wzrostu ogólnej działalności gospodarczej w kolejnej fazie cyklu, zwanej ożywieniem. Faza ta jest umownie oddzielona ,od następne j, zwanej rozkwitem,- datą przekroczenia przez ogólną działalność najwyższego poziomu sprzed kryzysu. Rozkwit różni się od ożywienia zwolnieniem tempa wzrostu produkcji i przyspieszeniem wzrostu cejn, na skutek, wzrostu kosztów produkcji pod wpływem wyczerpywania się rezerw siły roboczej, oraz narastaniem dysproporcji miedzy wzrostem produkcji i nie nadążającym za nią popytem. Tak więc w fazie rozkwitu dojrzewa kryzys nadprodukcji jako kolejna faza dająca początek nowemu cyklowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>