efektywnosc interwencjonizmu

W założeniach doktrynalnych interwencjonizmu państwowego, wywodzących się z teorii ekonomicznej J. M. Keynesa, celem tych działań miało być wyeliminowanie cykliczności z rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Oczywiście, celu tego nie mogły one osiągnąć z uwagi na ścisły i bezpośredni związek cyklu koniunkturalnego z podstawową motywacją działalności gospodarczej w systemie kapitalistycznym, tj. z motywem oisiągania zysku. Niemniej jednak interwencjonizm państwowy miał wyraźny wpływ na zmianę przebiegu cyklu koniunkturalnego w okresie po II wojnie światowej. Głównym i niezaprzeczalnym rezultatem tej interwencji antycyklicznej jest ogólne zmniejszenie amplitudy cyklicznych wahań inwestycji i zysków oraz całego dochodu narodowego, a wraz z tym zatrudnienia i bezrobocia, osiągnięte głównie przez rozszerzenie nie podlegającego wahaniom cyklicznym sektora publicznego i wzmocnienie stabilizacyjnej roli konsumpcji prywatnej w kształtowaniu poziomu ogólnego popytu. Spłaszczenie cyklu wynika głównie z niemal całkowitej eliminacji fazy depresji, czyli stabilizacji na niskim poziomie działalności, niegdyś najbardziej uciążliwej fazy cyklu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>