fluktacje

Fluktuacje ogólnogospodarcze o charakterze cyklicznym mogą się pojawiać pod wpływem zmian warunków środowiska naturalnego gospodarki lub innych czynników zewnętrznych albo w wyniku uwarunkowanych instytucjonalnie wzajemnych powiązań i zależności miedzy działaniami jednostek gospodarczych czy między poszczególnymi rodzajami działalności gospodarczej. Przykładem pierwszego z wymienionych rodzajów fluktuacji są sezonowe wahania poziomu ogólnej działalności gospodarczej, związane z wpływem zmian pór roku na produkcję i popyt. Wpływ tego czynnika na produkcję zaznacza się szczególnie w produkcji roślinnej rolnictwa, w przemyśle spożywczym, w transporcie itp., po stronie popytu zaś znajduje odzwierciedlenie we wzroście zapotrzebowania na opał w zimie lub na usługi rekreacyjne w lecie itp. W zależności od względnego znaczenia tych gałęzi produkcji lub dziedzin popytu w ogólnej działalności gospodarczej, jej poziom wykazuje w ciągu roku odpowiednie wahania cykliczne, W rezultacie poszczególne części roku, np. kwartały, nie są porównywalne między sobą pod względem poziomu produkcji lub popytu bez wyeliminowania wpływu sezonowości z odnośnych wskaźników (za pomocą odpowiednich metod statystycznych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>