fundusze celowe

Dysponentami funduszy celowych są organy rządowe, organizacje społeczne, polityczne, wyznaniowe, związki, stowarzyszenia, kluby sportowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa. Dochody tych funduszy powstają ze środków dobrowolnych (np. składki), ze środków przejmowanych przymusowo (np. ustawowo ustalone odpisy na fundusz socjalny, celowe podatki), wpływów z tytułu sprzedaży rynkowej, dotacji budżetowych, udziałów w określonych dochodach budżetu, darów. W krajach socjalistycznych o wiele większa niż w krajach kapitalistycznych jest rola funduszy przedsiębiorstw w finansowaniu kultury, oświaty, ochrony zdrowia i rekreacji. Jest to m. in. wynikiem nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku realizacji tzw. funkcji socjalnych, a także wynikiem niedorozwoju sieci usług w miejscu zamieszkania. W polskiej praktyce gospodarczej źródłem finansowania tzw. zakładowej działalności socjalno-kulturalnej jest fundusz socjalny, fundusz środków obrotowych, fundusz rozwoju oraz środki budżetowe. Udział tych różnych środków w finansowaniu różnego rodzaju usług wynika z umownego podziału działalności na tzw. działalność socjalną i bytową oraz umownego, ustawowo określonego, podziału kosztów na koszty pokrywane z funduszy przedsiębiorstw i koszty pokrywane z budżetu (funduszu celowego).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>