fundusze publiczne

Prowadzenie publicznej gospodarki w sferze usług społecznych umożliwiają m. in. środki pieniężne gromadzone i wydatkowane w ramach publicznej gospodarki finansowej. Środki te nazywa się często funduszami publicznymi, choć występują w postaci zasobów i funduszy s. Zasobami finansowymi są środki finansowe gromadzone bez dokładnego powiązania z określonymi wydatkami. Podstawową formą zasobu wykorzystywanego da finansowania publicznej działalności w sferze usług społecznych jest budżet państwa (budżet centralny oraz budżety terenowe różnych szczebli). W tej sferze rola budżetów centralnych jest we wszystkich krajach o wiele mniejsza niż budżetów terenowych. Z budżetu centralnego finansuje się niektóre formy działalności kulturalnej o znaczeniu ogólnonarodowym, wąsko wyspecjalizowane organizacje służby zdrowia, szkoły wyższe: budżet centralny jest też źródłem dotacji dla budżetów niższych szczebli. W odróżnieniu od zasobów, środki pieniężne gromadzone w postaci funduszów mają z góry określone cele wydatkowania i dlatego w literaturze nazywa się je często funduszami celowymi. Są dwa rodzaje funduszy celowych: fundusze systemu budżetowego, zwane parabudżetami lub funduszami pozabudżetowymi, oraz fundusze tworzone w innych systemach finansowych niż system budżetowy, np. fundusze ubezpieczeniowe czy organizacji społecznych4. Charakter oraz stopień powiązania funduszy systemu budżetowego z budżetem jest różnorodny, ale wspólną ich cechą jest to, że główne ich dochody mają charakter budżetowy, tzn. że mogłyby być dochodami budżetu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>