funkcje budzetu panstwa

Do głównych funkcji budżetu państwa zalicza się funkcję regulacyjną (zwaną też funkcją oddziaływania ekonomicznego lub stymulacyjną), funkcję redystrybucyjną oraz funkcję kontrolno-injormacyjną. Funkcja regulacyjna i redystrybucyjną są ze sobą ściśle podwiązane i na ogół wzajemnie się warunkują. W przypadku funkcji regulacyjnej celem państwa jest osiąganie, za pomocą dochodów i wydatków budżetowych, określonych efektów „rzeczowych” w zakresie wielkości lub struktury produkcji i popytu w gospodarce. Realizacji tych celów od strony dochodów jednostek gospodarczych mają służyć odpowiednie zmiany podziału tych dochodów dokonywane za pomocą budżetu państwa. Zasięg obydwu tych funkcji zależy od zakresu zadań państwa i zmienia się wraz z ich zmianami. W socjalizmie zakres tych zadań jest znacznie większy niż w kapitalizmie, chociaż i tu po II wojnie światowej obserwuje się wyraźną tendencję do zwiększania roli państwa w sferze gospodarczej i socjalnej. W socjalizmie ze względu na społeczną własność środków produkcji państwo spełnia wiele zadań gospodarczych, w postaci organizacji i kierowania gospodarką narodową, oraz pozagospodarczych, zwłaszcza w dziedzinie ochrony zdrowia, rozwoju oświaty, kultury i nauki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>