gospodarka narodowa

Zakres udziału budżetu w finansowaniu gospodarki narodowej zmienia się przede wszystkim pod wpływem zmian systemu gospodarczego. Na ogół zmniejsza się w miarę odchodzenia od administracyjnego systemu kierowania gospodarką narodową i bardziej konsekwentnego realizowania zasady samofinansowania. Węgierska reforma gospodarcza przyniosła pod tym względem m. in. znaczne ograniczenia scentralizowanych inwestycji budżetowych na rzecz zdecentralizowanych inwestycji jednostek gospodarczych oraz takie stopniowe zmiany poziomu i układu cen, aby zasadniczo zmniejszyć dotacje państwowe. Podobne założenia zawiera polska reforma gospodarcza. Ich realizacja jednak, głównie z powodu zdecydowanie odmiennych warunków, przebiega inaczej. Przejawia się to głównie w niewielkim udziale inwestycji zdecentralizowanych w ogólnej sumie inwestycji, co wynika z poilityki kontynuowania długookresowych inwestycji wcześniej rozpoczętych przy znacznie niższej stopie inwestycji. Wielkie, nierównomierne podwyżki cen powiązane ze zmianami ich relacji (większy wzrost cen artykułów dotowanych, np. żywności), dokonane w 1982 r., w istotnym stopniu zmniejszyły udział dotacji przedmiotowych w budżecie z 14,9% dochodu narodowego w 1981 r. do 1-1,1% w 1982 r. i 7,9B/o w 1983 r., chociaż nadal utrzymuje się on na Stosunkowo wysokim poziomie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>