gospodarka socjalistyczna

W odróżnieniu od współczesnego kapitalizmu, w którym zasada równowagi budżetowej w dużym stopniu utraciła rację bytu ze względu na stosowane przez państwo praktyki stabilizacji cyklicznych wahań koniunktury za pomocą deficytów budżetowych w okresach spadku popytu prywatnego, a za pomocą nadwyżek budżetowych w okresach, gdy popyt ten wywołuje zjawiska inflacyjne, w socjalizmie zachowuje ona ważność. Rozwoju gospodarki socjalistycznej nie ogranicza brak popytu, nie ma więc potrzeby kreowania dodatkowego popytu państwowego za pomocą deficytu budżetowego. W krajach socjalistycznych zakłada się więc na ogół równowagę w budżecie, niekiedy z pewną nadwyżką dochodów nad wydatkami, która ma być rezerwą lub uzupełnieniem rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki. W różnych krajach rozwinęła się różna praktyka, jeśli chodzi o budżety centralnej administracji państwowej i władz lokalnych, zależnie od stopnia centralizacji systemu polityczno-gospodarczego. Im mniej scentralizowany jest ten system, jak w ustrojach federacyjnych, tym większą samodzielność mają władze lokalne w uchwalaniu swoich budżetów oraz tym, większy zakres mają ich wydatki i dochody. Budżety władz lokalnych są z reguły powiązane z budżetem centralnym systemem dotacji przyznawanych tym władzom na ściśle określone cele o charakterze ogólnopaństwowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>