intensyfikacja rolnictwa

Nieopłacalność intensyfikacji gospodarki rolnej po osiągnięciu pewnego poziomu nakładów środków obrotowych oznacza, że obszar użytkowanej w gospodarstwie ziemi jest zbyt mały w porównaniu z nakładami intensyfikującymi jej uprawę. W tym przypadku wzrost opłacalnej produkcji można uzyskać zwiększając obszar gospodarstwa. Wzrost obszaru ziemi przypadającej na jednego zatrudnionego w gospodarstwie jest ważnym czynnikiem wzrostu wydajności pracy, a tym samym zmniejszenia pracochłonności produkcji oraz wzrostu dochodów w rolnictwie. Wyższy dochód w większych gospodarstwach może być rezultatem albo pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów siły roboczej (większa społeczna wydajność pracy), albo przestawienia się na wydajniejsze dziedziny produkcji, w wyniku czego osiąga się wyższą technologiczną wydajność pracy mierzoną wytworzoną wartością na jednostkę czasu pracy. W większych gospodarstwach do zwiększenia efektywności gospodarowania przyczyniają się również szersze możliwości specjalizacji produkcji. Zwiększenie obszaru użytkowanej w gospodarstwie ziemi może prowadzić do spadku produkcji z hektara przede wszystkim wskutek zmniejszenia nakładów pracy żywej wydatkowanych na jednostkę powierzchni ziemi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>