interwencjonizm panstwowy

Pojęcie interwencjonizmu państwowego jest różnie rozumiane. Najogólniej oznacza ono wszelką ingerencję państwa w przebieg procesu gospodarczego. W tym sensie interwencjonizm państwowy występuje w każdym stadium rozwoju gospodarki kapitalistycznej, gdyż państwo jako najwyższa forma organizacji społecznej nigdy nie zachowywało się biernie wobec tej podstawowej dziedziny życia społecznego. W węższym, przyjętym tu ujęciu interwencjonizm państwowy jest traktowany jako jedna z funkcji gospodarczych państwa kapitalistycznego, polegająca na regulowaniu działania mechanizmu rynku. W tym znaczeniu jest on więc kategorią historyczną i jest szczególną cechą współczesnego stadium rozwoju kapitalizmu, tj. stadium kapitalizmu państwowo-monopolistycznego, którego początek przypada na okres kryzysu strukturalnego gospodarki kapitalistycznej z lat trzydziestych. W pierwotnych założeniach interwencjonizm państwowy miał przeciwdziałać zjawisku masowego i długotrwałego bezrobocia, charakterystycznego dla całego okresu lat trzydziestych, a w niektórych krajach dla całego nawet okresu międzywojennego — bezrobocia występującego nie z powodu braku miejsc pracy, lecz mimo istnienia wolnych miejsc, nie wykorzystywanych do celów produkcyjnych ze względu na brak odpowiedniego popytu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>