jednostki budzetowe

W krajach socjalistycznych najbardziej rozpowszechnioną formą organizacyjną instytucji budżetowych są jednostki budżetowe, które otrzymują z budżetu środki na ściśle określone cele i przekazują do niego wszystkie uzyskane dochody. Posiadany przez nie majątek nie jest wyodrębniony z całości majątku państwowego. Wydatki i dochody jednostek budżetowych ujmuje budżet w pełnej wysokości, t j. finansuje jfe według zasady brutto. Instytucje budżetowe świadczące odpłatne usługi mogą być powiązane z budżetem w inny sposób, nie przez całość osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków, lecz tylko przez ich dodatnie lub ujemne saldo, czyli według zasady netto. Instytucje te, zwane zakładami budżetowymi, otrzymują, podobnie jak jednostki budżetowe, plany wydatków z podziałem na ściśle określone cele. Jeśli ich dochody przewyższają wydatki, to dodatnie saldo przekazują do budżetu, natomiast ujemne saldo jest pokrywane dotacją budżetową. W ramach jednostek budżetowych prowadzących ubocznie działalność gospodarczą związaną z realizacją ich podstawowych zadań organizuje się gospodarstwa pomocnicze. W bieżącej działalności eksploatacyjnej są one samodzielne, a wyniki w postaci nadwyżek lub niedoborów, ujęte w planie, wiążą je z jednostkami macierzystymi. W budżetach tych jednostek ujmowane są też wydatki na cele inwestycyjne i kapitalne remonty gospodarstw pomocniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>