jednostki podstawowe

Usługi społeczne wytwarzają i świadczą wyodrębnione technicznie, ekonomicznie i organizacyjnie jednostki podstawowe. Należą do nich również gospodarstwa domowe, w których nie tylko korzysta się z tych usług, ale także się je tworzy (np. samokształcenie, twórczość kulturalna). Tu jednak przez jednostki podstawowe sfery usług będziemy rozumieli jednostki wyodrębnione zarówno w stosunku do administracji gospodarczej jak i w stosunku do gospodarstw domowych. Jednostki podstawowe różnią się między sobą m. in. pod względem rodzaju własności, przestrzennego i społecznego zasięgu usług, a także ekonomicznego celu działalności (jednostki komercyjne, nastawione na zysk, i jednostki niekomercyjne). Jednostki komercyjne uzyskują środki finansowe na pokrycie kosztów swojej działalności, sprzedając na rynku dobra i usługi. W wyjątkowych wypadkach nabywcą może być dysponent funduszu publicznego, ale mechanizm rynkowy wyznacza tu stosunki towarowo-pieniężne. Jednostki te mają charakter przedsiębiorstw. Organy państwowe regulują ich systemy finansowe wpływając na zasady ustalania cen, udzielając im przedmiotowych dotacji (np. dotacje dla niektórych pozycji wydawniczych czy repertuarowych), stosując ulgi podatkowe, udzielając kredytów lub poręczając je. W Polsce w sferze usług społecznych charakter standardowych przedsiębiorstw mają wydawnictwa, przedsiębiorstwa estradowe, cyrki, przedsiębiorstwa turystyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>