kapitalizm

W gospodarce kapitalistycznej funkcje: regulacyjna i redystrybucyjną są charakterystyczne dla państwowo-monopolistycznego stadium jej rozwoju, kiedy państwo odgrywa rolę czynnika korygującego i uzupełniającego mechanizm rynkowy w osiąganiu określonych celów ogólnogos-podarczych. Ogólnym celem polityki budżetowej państwa kapitalistycznego w zakresie funkcji regulacyjnej — zarówno po stronie wydatków jak i dochodów — jest łagodzenie wahań koniunkturalnych prywatnej działalności gospodarczej przez oddziaływanie na wzrost ogólnego popytu w okresach słabej koniunktury oraz ograniczanie jego wzrostu w okresach, gdy pomyślny rozwój koniunktury zagraża wystąpieniem nacisków inflacyjnych, czyli przez prowadzenie antycyklicznej polityki budżetowej. Niezależnie od tego globalnego oddziaływania na koniunkturę państwo kapitalistyczne może też oddziaływać selektywnie na poszczególne dziedziny produkcji lub popytu. Za pomocą odpowiednich narzędzi budżetowych może wpływać na strukturę zarówno prywatnej konsumpcji jak i inwestycji oraz eksportu. Tego rodzaju polityka budżetowa państwa wiąże się w mniejszym lub większym stopniu z redystrybucyjną funkcją budżetu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>