klasyfikacje podatkow

Klasyfikacje wydatków budżetowych są mniej jednolite. Ze względu na ich charakter w krajach kapitalistycznych dzieli się je na bieżące (z rozbiciem na osobowe i rzeczowe), inwestycyjne oraz przelewy, obejmujące świadczenia z ubezpieczeń społecznych, procenty od długu publicznego, subwencje itd. Różnica między tymi trzema kategoriami wydatków budżetowych polega przede wszystkim na tym, że wydatki na cele rzeczowe (bieżące i inwestycyjne) reprezentują bezpośredni udział państwa w ogólnym popycie na produkty gospodarki. Natomiast wydatki osobowe i przelewy odzwierciedlają się w tym popycie w sposób pośredni, w postaci popytu konsumpcyjnego osób pobierających uposażenia lub świadczenia z kasy państwowej, lecz nie uczestniczących w tworzeniu dochodu narodowego. Polski Rocznik statystyczny wyodrębnia w takim podziale tylko wydatki bieżące oraz inwestycyjne, łącznie z wydatkami na kapitalne remonty, a w podziale przedmiotowym wydatki na finansowanie gospodarki, nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, obrony narodowej, administracji, wymiaru sprawiedliwości itd. Podobny przedmiotowy podział wydatków praktykuje się w innych krajach, zarówno socjalistycznych jak i kapitalistycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>