narzedzia finansowe

Narzędzia finansowe są wykorzystywane nie tylko do sterowania techniczno-organizacyjnymi warunkami wytwarzania usług, ale również do kształtowania działalności merytorycznej w tej sferze. Przykładem mogą być dotacje z funduszy publicznych na wspieranie awangardowych teatrów, instytucji kulturalnych o dużych tradycjach narodowych, produkcji niektórych filmów, pozycji wydawniczych, dotacji dla wyższych uczelni na pokrycie kosztów badań preferowanych przez państwo. W tych krajach, w których głównym źródłem finansowania ochrony zdrowia są wyodrębnione fundusze powszechnych ubezpieczeń społecznych, organizowaniem i regulowaniem działalności ochrony zdrowia zajmują się głównie towarzystwa ubezpieczeniowe. Organy państwowe współuczestniczą w tych działaniach, dotując fundusze ubezpieczeniowe, koordynując działalność różnych towarzystw ubezpieczeniowych, współuczestnicząc w negocjowaniu i wyznaczaniu podatków, składek, cen, opłat, płac w ochronie zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>