niematerialna postac dzialalnosci

Niematerialna postać działalności nie przesądza o jej nieprodukcyjnym charakterze. O tym, czy praca jest produkcyjna, decydują społeczne formy, w jakich odbywa się proces pracy, oraz jego ekonomiczne rezultaty. Nie bez znaczenia jest też zasięg sfery usług niematerialnych. To, że współcześnie jest on nieporównanie większy niż dawniej, powoduje, iż funkcje tej sfery zyskały nową jakość i wpływają w szczególny sposób na cały proces reprodukcji. Jeśli pominąć pracę w obrębie gospodarstw domowych, to już do przeszłości należy praca „na własny rachunek” nauczycieli, artystów, a nawet lekarzy. Wszyscy oni działają w ramach społecznie zorganizowanych systemów oświaty, kultury, ochrony zdrowia itd. Sfera usług niematerialnych jest zorganizowana w ramach istniejących stosunków produkcji. Odgrywa ona coraz większą rolę w urzeczywistnianiu gospodarczych i społecznych celów systemu. Na szczególną uwagę zasługuje rola sfery usług niematerialnych w osiąganiu celów społecznych i gospodarczych systemu socjalistycznego. Pojęcie produkcyjności i nieprodukcyjności pracy traci więc współcześnie ten sens, który w przeszłości wynikał z odmiennych warunków spoleczno-gospodarczych i z marginesowych przeważnie funkcji usług niematerialnych w porównaniu z produkcją materialną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>