nieskie dochody z rolnictwa

Osiąganie przez spore grupy gospodarstw rodzinnych stosunkowo niskich dochodów, w połączeniu z gorszymi często warunkami pracy i życia, jest w wielu wypadkach podstawą narastania ostrych konfliktów społecznych. Zmusiło to państwo kapitalistyczne do podejmowania prób poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Najwcześniej i w najszerszym zakresie interwencja państwa w rozwiązywanie problemów funkcjonowania gospodarstw rolnych pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. Po II wojnie światowej elementy interwencji rolnej wprowadzono w dość szerokim zakresie również w krajach Europy Zachodniej. Polityka państwa wobec sektora rolniczego ma na celu, najogólniej biorąc, stabilizację zewnętrznych w stosunku do gospodarstw warunków ekonomicznych wpływających na wielkość ich dochodów. Albo gwarantuje się pewien poziom cen produktów rolnych, albo przekazuje się rolnikom dopłaty, kiedy pojawia się różnica między ceną rynkową a ceną uznaną za prawidłową z punktu widzenia pożądanego poziomu dochodów rolniczych. Aby zagwarantować poziom cen produktów rolnych zapewniający producentom określoną siłę nabywczą w stosunku do nabywanych przez nich towarów, państwo zakupuje część produkcji rolnej po cenie gwarantowanej, kiedy cena rynkowa spada poniżej jej poziomu. Jednocześnie przedsiębrane są pewne środki zmierzające do ograniczenia produkcji, a tym samym zapobiegające niepożądanym tendencjom w kształtowaniu się rynkowych cen produktów rolnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>