okreslona polityka cen

Realizacja określonej polityki cen umożliwia również oddziaływanie na zmiany dokonujące się w strukturze produkcji. Rozpatrując tę funkcję cen produktów rolnych należy jednak stwierdzić, że w rolnictwie pewne czynniki ograniczają reakcję podaży na zmianę ceny. Cykl produkcyjny poszczególnych towarów jest stosunkowo długi, dla wielu podstawowych produktów rolnych trwa rok, a dla niektórych nawet kilka lat: utrudnia to szybkie dostosowywanie zmiany podaży do zmian cen. W rolnictwie w dość szerokim zakresie występuje produkcja wiązana (np. mięso i mleko, drób i jaja), co utrudnia dostosowanie podaży tych produktów do zmian cen, nie obejmujących zazwyczaj jednocześnie wszystkich towarów, których wytwarzanie jest ze sobą powiązane. Niemniej jednak w pewnych granicach w produkcji rolnej można przesuwać, i przesuwa się, środki z jednego rodzaju produkcji na inny. Istotną rolę odgrywa przy tym czynnik czasu. Wskutek długiego przeważnie cyklu produkcji towarów rolnych krótkotrwałe ruchy cen nie wywołują na ogół zmian w produkcji. Mogą one najwyżej doprowadzić do pewnych zmian w podziale wytworzonej produkcji na tę część, która jest sprzedawana, i na tę, która pozostaje w gospodarstwie. Przystosowanie się struktury produkcji do nowych relacji cen wymaga zwykle okresu obejmującego jeden lub nawet kilka cykli produkcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>