Oplacalnosc

Opłacalność gospodarstw indywidualnych i spółdzielczych. W gospodarstwach indywidualnych i spółdzielczych, w których w zasadzie nie występuje płaca robocza, koszty własne produkcji ustalane z punktu widzenia podmiotów gospodarujących nie obejmują wynagrodzenia za pracę, nie są więc kosztami całkowitymi z punktu widzenia teorii ani z punktu widzenia społeczeństwa. Jako wynik finansowy występuje w nich nie dochód czysty, lecz dochód rolniczy lub jego odmiana, a mianowicie dochód podzielny. Z tych względów nie może w nich występować kategoria rentowności. Termin ten bowiem wywodzi się z pojęcia renty od kapitałów zaangażowanych w produkcji. Dlatego w tych gospodarstwach należy posługiwać się pojęciem opłacalności produkcji. Opłacalność w tym rozumieniu jest to stosunek między wartością uzyskanej produkcji a kosztami własnymi z punktu widzenia użytkownika gospodarstwa. Każda nadwyżka, która pozostaje po pokryciu pełnych kosztów materiałowo-pieniężnych, już w jakimś stopniu „opłaca” włożoną przez niego pracę. O tym, czy mu się produkcja opłaci czy nie, decyduje to, czy ma on do wyboru inną możliwość „sprzedania” swojej siły roboczej. Jeśli może uzyskać poza gospodarstwem płatną pracę, to gospodarstwo rolne mu się opłaci tylko wtedy, gdy dochód rolniczy lub podzielny na 1 dzień pracy będzie większy niż płaca robocza z tytułu pracy poza gospodarstwem. Zastosowanie pojęcia opłacalności w gospodarstwach opartych na najemnej sile roboczej. W gospodarstwach, w których nakłady pracy żywej opłacane są w postaci płacy roboczej i w tej postaci wchodzą w skład kosztów produkcji, pojęcie opłacalności produkcji nabiera nieco innego charakteru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>