oplaty

Opłaty, tj. drugiego rodzaju dochody budżetowe, różnią się od podatków tym, że są uiszczane w zamian za świadczenia organów i instytucji państwowych w postaci czynności urzędowych lub usług. Odpowiednio do charakteru tych świadczeń rozróżniamy opłaty za czynności urzędowe i za usługi. W pierwszej grupie występują m. in. opłaty sądowe i notarialne, opłaty od podań, od otrzymywanych zaświadczeń itd., w drugiej zaś opłaty za różnego rodzaju usługi socjalne (hp. za pobyt dzieci w przedszkolach i na koloniach, za leczenie w szpitalach czy sanatoriach), za usługi kulturalne (np. za zwiedzanie muzeów i wystaw), gospodarcze (np. za usługi portów). Wydatki budżetowe, które nie znajdują pokrycia w dochodach budżetowych z podatków, są finansowane za pomocą pożyczek, które państwo zaciąga emitując obligacje lub bony skarbowe albo przyjmując lokaty wolnych środków pieniężnych instytucji finansowych. W krajach kapitalistycznych obligacje są rozprowadzane (sprzedawane) przez banki oraz giełdy bez żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o nabywców. W przypadku pożyczek zaciąganych za granicą nabywcami obligacji mogą być również rządy innych krajów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>