Osiem bankow w Niemczech

W Niemczech w początkach XX w. na czoło wysunęło się osiem bankowych firm berlińskich, wkrótce jednak w czołówce pozostały już tylko cztery, zwane od pierwszej litery ich nazwy D-bankami: Deutsche Bank, Disconto-Gesellschaft, Dresdner Bank, Darmstadter und Nationalcark (Danatbank). Rozwój wielkich banków znacznie wyprzedził wzrost obrotów pozostałych instytucji. W latach 1890—1903 fundusze własne oraz v.\-:iady ośmiu czołowych firm berlińskich wzrosły z 1,2 do 3,1 mld marek, podczas gdy w tym samym czasie analogiczne sumy w 22 przedsiębiorstwach prowincjonalnych, niezależnych od banków berlińskich, wzrosły zaledwie z 297 do 487 min marek. Każdy z wielkich banków niemieckich wytworzył wokół siebie grupę związanych z nim instytucji kredytowych. W 1906 r. Deutsche Bank miał 13 zależnych bezpośrednio od siebie mniejszych firm, a za ich pośrednictwem wpływał na 6 innych. Nieco mniejsze grupy utworzyły także pozostałe D-banki. Łączny kapitał własny tych grup wynosił przeszło 2 miliardy marek (kapitały akcyjne i rezerwowe): dla porównania dodajmy, że w 1909 r. ogólna suma kapitałów akcyjnych wszystkich spółek akcyjnych w Niemczech wynosiła 14,7 mld marek. Analogiczne tendencje, chociaż w różnych formach i rozmiarach, wystąpiły w innych państwach kapitalistycznych. Zjawisku centralizacji kapitałów oraz koncentracji operacji bankowych towarzyszył wzrost wpływów instytucji kredytowych we wszystkich dziedzinach gospodarki, a zwłaszcza w przemyśle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>