Jak wysłać PIT drogą elektroniczną

Jak wiemy co roku każdy znas ma obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym zezananie podatkowe, i jak wiemy doskonale przeważnie odkładamy to na ostatnią chwilę. Stres, stracony czas, długie kolejki w Urzędach Skarbowych, więc tego wszystkiego możemy uniknąć wysyłając PIT po prostu drogą elektroniczną. Żeby złożyć takie zeznanie podatkowe przez internet musimy znaleźć odpowiednia do tego stronę internetową. Możemy w google wyszukać to co potrzebujemy i takie strony nam od razu wyskoczą. Najlepszym rozwiązaniem do wysłania PiTU drogą elektroniczną, będzie strona www. E-deklaracje. gov.pl, na której znajdziemy wszystkie potrzebne informacje. Następnie musimy taką aplikację zwaną e-Deklaracje pobrać z tej strony i uruchomić na pulpicie naszego komputera...

czytaj

PIT 11

PIT 11 jest dokumentem, który wypełniamy i który zawiera dane o naszych dochodach. Otrzymujemy go zarówno my jak i Urząd Skarbowy. Do sporządzenia takiego formularza zobowiązujemy się my jako płatnicy. PIT 11 możemy przekazać osobiście udając sie do Urzędu Skarbowego, lub wysłać po prostu poczta jako list polecony. W rzadkich przypadkach dopuszcza się przesłanie formularza za pośrednictwem maila, jednak wymaga to podpisu elektronicznego. W roku 2015 takie dokumenty należy dostarczyc do końca lutego, za cały rok 2015. PIT 11 wydawany jest również przez odpowiedni organ, w przypadku korzystania przez podatnika z rent, emerytury, zasiłków pieniężnych lub ubezpieczenia społecznego. Kiedy otrzymamy taki PIT 11, to na jego podstawie możemy rozliczyć się z urzędem...

czytaj

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kiedy chcemy sprzedać jakąś rzecz lub wziąć pożyczkę, lub dostaliśmy w spadku po bliskiej na, osobie darowiznę, to niestety będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązuje on zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Na podstawie ustawy z września 2000 roku, opodatkowaniu podlegają wszystkie czynności wykonywane w ramach takich sporządzanych umów jak : pożyczki, sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,darowizny,dożywocia, ustanowienie hipoteki, zniesienie współwłasności lub dział spadku, odpłatnego użytkowania, depozytu nieprawidłowego, spółki, zmiany której ż wyżej wymienionych umów. Podatek od umowy cywilnoprawnej obowiązuje jeśli przedmiotem umów są rzeczy i czynności wykonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej...

czytaj

Podatek VAT

Podatek VAT został wprowadzony po raz pierwszy w 1954 r. we Francji, i jest on podatkiem od towarów oraz usług, jak i również daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ jego wartość jest doliczana do każdej transakcji. Mechanizm rozliczenia VAT-u powoduje, iż w rzeczywistości wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. VAT jest wprowadzany po kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną, jednak nie obciąża on całego obrotu, a jedynie wyznaczoną wartość. Przedsiębiorca rozliczając podatek płaci zatem jego wysokość zależną od sprzedaży. Co więcej, ma prawo odliczyć podatek zapłacony we wcześniejszym etapie obrotu. VAT zaliczany jest do podatków pośrednich, a jego nazwa wynika ze sposobu świadczenia...

czytaj

Rozliczenie z dzieckiem

Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko, oczywiście ma prawo do rozliczenia się z tego w Urzędzie Skarbowym, natomiast jęzli sama wychowuje a jest jest panną lub kawalerem, rozwódką lub rozwodnikiem, wdową lub wdowcem stosuje się do tego całkiem nowe inne przepisy. W przypadku kiedy osoby są rozwiedzione decyduje orzeczenie ze Sądu o sprawowaniu władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka lub dzieci. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Trzeba spełniać kilka następujących warunków aby móc skorzystać zformy rozliczeniowej. Po pierwsze trzeba być osobą samotnie wychowującą dziecko, to dziecko w...

czytaj

Ulga podatkowa na dorosłe dziecko

Kiedy mamy w domu uczące się jeszcze dzieci , i kiedy nawet skończą osiemnaście lat to może nam przysługiwac na nie ulga podatkowa. Jednak aby to zrobić muszą być spełnione odpowiednie do tego warunki. Ulgę na dziecko, którą odliczymy od dochodu, można wykorzystywać do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastu lat bez względu na jego wiek, jeśli otrzymywało zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Jeżeli dziecko kończy osiemnaście lat w danym roku podatkowym i gdy jest uczniem lub studentem, możemy w pełni korzystać z ulgi, oraz ulga przysługuje niezależnie od tego, czy dziecko uczy się w kraju czy zagranicą. Jeśli natomiast pełnoletnie dziecko nie uczy się, rodzice mogą wykorzystać tylko część takiej ulgi, przed miesiącem, w którym wypadły jego osiemnaste urodziny...

czytaj

Zatajenie dochodu przed Urzędem Skarbowym

Jeżeli podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym, niechcący albo naumyślnie zataimy część naszych dochodów na przykład tylko po to aby nie płacić wysokiego podatku, w ten sposob możemy sprowadzić na siebie wysoką karę pieniężną. Jedynym sposobem aby uniknąć takiej kary grzywny musimy wyrazić tak zwany czynny żal, czyli po prostu donieść do urzędu skarbowego na samego siebie. Czynny żal polega na dobrowolnym przyznaniu się do popełnienia czynu zabronionego. Takie ujawnienie nadużycia to szansa uniknięcia kary za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Ustalonego terminu na złożenie czynnego żalu nie ma, lepiej jednak przyznać się jak najszybciej, zanim urząd skarbowy wezwie do złożenia wyjaśnień...

czytaj

PGR

Drugą obok rolniczych spółdzielni produkcyjnych formą socjalistycznych gospodarstw rolnych są państwowe gospodarstwa rolne. Gospodarstwa te mogą powstać na ziemi upaństwowionej, a także na ziemi, która została przez państwo nabyta albo przejęta za rentę od prywatnych właścicieli. Gospodarstwa państwowe mają całkowicie odmienne w stosunku do gospodarstw drobnotowarowych techniczne podstawy produkcji, gdyż użytkowana przez nie ziemia musi być uprawiana za pomocą metod praco-oszczędnych. Wymaga to takiego wyposażenia technicznego gospodarstwa, aby można było w znacznym stopniu wyeliminować z procesu wytwórczego pracę ręczną i zastąpić ją maszynami. Dla tego typu gospodarki właściwy jest wiec stosunkowo wysoki stopień substytucji pracy żywej pracą uprzedm...

czytaj

Oslabienie tempa wzrostu

Osłabienie tempa wzrostu przy równoczesnym wysokim tempie inflacji postawiło przed polityką gospodarczą państwa problem: jak stymulować wzrost gospodarczy i koniunkturę nie zaostrzając inflacji? Keynesowska koncepcja nakręcania koniunktury, oparta na kreowaniu popytu (w tym przede wszystkim nieprodukcyjnego popytu przez zwiększanie wydatków publicznych) była w rozwiązywaniu tego dylematu mało przydatna. Jej przydatność osłabiona została również przez fakt wysokiego stopnia międzynarodowych powiązań gospodarek współczesnych wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych...

czytaj

Oplacalnosc

Opłacalność gospodarstw indywidualnych i spółdzielczych. W gospodarstwach indywidualnych i spółdzielczych, w których w zasadzie nie występuje płaca robocza, koszty własne produkcji ustalane z punktu widzenia podmiotów gospodarujących nie obejmują wynagrodzenia za pracę, nie są więc kosztami całkowitymi z punktu widzenia teorii ani z punktu widzenia społeczeństwa. Jako wynik finansowy występuje w nich nie dochód czysty, lecz dochód rolniczy lub jego odmiana, a mianowicie dochód podzielny. Z tych względów nie może w nich występować kategoria rentowności. Termin ten bowiem wywodzi się z pojęcia renty od kapitałów zaangażowanych w produkcji. Dlatego w tych gospodarstwach należy posługiwać się pojęciem opłacalności produkcji...

czytaj

okreslona polityka cen

Realizacja określonej polityki cen umożliwia również oddziaływanie na zmiany dokonujące się w strukturze produkcji. Rozpatrując tę funkcję cen produktów rolnych należy jednak stwierdzić, że w rolnictwie pewne czynniki ograniczają reakcję podaży na zmianę ceny. Cykl produkcyjny poszczególnych towarów jest stosunkowo długi, dla wielu podstawowych produktów rolnych trwa rok, a dla niektórych nawet kilka lat: utrudnia to szybkie dostosowywanie zmiany podaży do zmian cen. W rolnictwie w dość szerokim zakresie występuje produkcja wiązana (np. mięso i mleko, drób i jaja), co utrudnia dostosowanie podaży tych produktów do zmian cen, nie obejmujących zazwyczaj jednocześnie wszystkich towarów, których wytwarzanie jest ze sobą powiązane...

czytaj

Oddzialywanie na koniunkture

Keynesowską koncepcję oddziaływania na koniunkturę środkami interwencjonizmu państwowego streścić można następująco: 1. Ponieważ o stanie zatrudnienia i poziomie aktywności gospodarczej decyduje w ostatniej instancji poziom działalności inwestycyjnej – – zadanie państwa polega na przygotowaniu systemu bodźców, które w okresie spadku koniunktury powinny spowodować wzmożenie prywatnej działalności inwestycyjnej. 2. Istotą tych bodźców ma być stworzenie warunków, które czyniłyby nowe inwestycje bardziej opłacalnymi, dałyby, używając terminologii Keynesa, wzrost „krańcowej wydajności kapitału”. Zestaw środków proponowanych przez Keynesa jest tutaj dość różnorodny...

czytaj