Przemysl chemiczny

Przemysł chemiczny, podobnie jak elektrotechniczny, należy w skali światowej do młodych gałęzi przemysłu w porównaniu na przykład z hutnictwem, przemysłem metalowym, włókienniczym itp. Mógł się on zacząć rozwijać dopiero w miarę postępu i opanowania nauk przyrodniczych: wzrasta też jego znaczenie w gospodarce. Przeróbka chemiczna pozwala wszechstronnie i bardziej ekonomicznie wykorzystać wiele surowców naturalnych lub zastąpić je produktami syntetycznymi. Rozmiary stosowania procesów chemicznych w przemyśle są jednym z mierników poziomu technicznego kraju. Początki przemysłu chemicznego na ziemiach polskich sięgają pierwszej połowy XIX w., kiedy to w 1842 r. powstała w Warszawie pierwsza fabryka kwasu siarkowego. W drugiej połowie XIX w. zaczęły się rozwijać koksochemia (1862 r...

czytaj

rozczlonkowanie cyklu swiatowego

Pewien wpływ na zmiany w okresie po II wojnie światowej miało również, oprócz antycyklicznej interwencji państwa, „rozczłonkowanie” jednolitego cyklu światowego na nie zsynchronizowane ze sobą cykle regionalne lub krajowe, których wzajemne oddziaływanie łagodziło wahania ogólnego popytu wewnętrznego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych kolejne recesje wystąpiły w latach 1948-1949, 1953-1954, 1957– 1958, 1960 i 1969- 1970, podczas gdy w Europie Zachodniej jako całości przypadały one na lata 1952 -1953, 1958, 1962, 1967 i 1971, z pewnymi odchyleniami w poszczególnych głównych krajach tego regionu...

czytaj

Sily wytworcze

Największe przedsiębiorstwa przemysłowe dysponowały nieproporcjonalnie wielką częścią sił wytwórczych, a wydajność pracy zatrudnionych w nich robotników przekraczała znacznie przeciętny poziom. Podkreślić przy tym należy jeszcze raz, że stopień koncentracji był różny w poszczególnych gałęziach przemysłu, a wielkie przedsiębiorstwa skupiały się przede wszystkim w niektórych, najważniejszych działach. Ich rola gospodarcza była więc w rzeczywistości nieporównanie większa, niż to wynikało z samych tylko liczb. Drugą stroną przedstawionych procesów koncentracji było utrzymywanie się w niektórych gałęziach produkcji dużej liczby niewielkich przedsiębiorstw...

czytaj

specjalizacja pracy

W rolnictwie specjalizacja pracy oraz narzędzi, a tym samym koncentracja produkcji, nie może przebiegać ani w taki sam sposób, ani w takim samym tempie jak w przemyśle. Koncentrację produkcji w jednym przedsiębiorstwie utrudniają ponadto ograniczone możliwości koncentracji ziemi, która jest ważnym i niezbędnym czynnikiem produkcji w rolnictwie. Wszystkie te swoiste cechy gospodarki rolnej, utrudniające koncentrację produkcji, utrwalają w jej rozwoju stadium rzemieślnicze, charakteryzujące się ograniczeniem skali produkcji do rozmiarów, jakie można osiągnąć wykorzystując pracę właściciela gospodarstwa i ewentualnie jego rodziny. Drobnotowarowy charakter gospodarki rolnej nie musi jednak oznaczać, że rozmiary poszczególnych gospodarstw muszą być niewielkie...

czytaj

Przemysl w roznych krajach

W posiadłościach kolonialnych potrzebowano asortymentu towarów o specyficznych cechach, zarówno wskutek odmiennych tradycji kulturowych, jak też niewielkiej siły nabywczej miejscowej ludności. Odmienny charakter miały rynki kolonii typu osadniczego, jak Ameryka Południowa i Afryka, w których europejscy osadnicy uzyskiwali większe dochody. Jak wiemy, największe imperium kolonialne miała Anglia. Wprawdzie utraciła ona część kolonii amerykańskich, jednak niepodległe państwo utrzymywało nadal stosunki handlowe z byłą metropolią. W znacznie trudniejszej sytuacji znalazł się przemysł w Niemczech i Japonii, które z opóźnieniem podjęły ekspansję kolonialną i przemysłową...

czytaj

sfera uslug niematerialnych

Jak wiadomo, w krajach socjalistycznych dochód narodowy jest traktowany jako rezultat pracy produkcyjnej w sferze produkcji materialnej. Statystyka nie wlicza do dochodu narodowego wytworzonego usług administracji państwowej, sądownictwa i wojska. Uzasadnia się to tym, że ta część sfery usług niematerialnych ma charakter niegospodarczy, nieprodukcyjny. Na tej samej zasadzie jednak poza rachunkiem dochodu narodowego pozostaje także wartość usług innych działów sfery usług niematerialnych, w tym usług społecznych...

czytaj

Walka o wplywy

W walkach o sfery wpływów niewielki udział brały Stany Zjednoczone. Stopniowo zdołały one zapewnić sobie dominującą i nie kwestionowaną przewagę na kontynencie amerykańskim, oprócz Kanady i niewielkich posiadłości europejskich w Ameryce Południowej, poza tym podjęły próbę ekspansji w Chinach. W ciągu zaledwie kilku lat, od 1908 r. do 1914 r., bezpośrednie inwestycje monopoli Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej wzrosły z 754 min dol. do 1281 mln $: pominięto tu inwestycje, dokonywane z zysków osiąganych na eksploatowanym terytorium. Systematycznie wzrastała rola „wielkiego brata” w handlu zagranicznym południowych sąsiadów. Ekspansji gospodarczej towarzyszyło narzucanie wpływów politycznych. Stosunkowo mniejsze znaczenie miała bezpośrednia interwencja zbrojna, np...

czytaj

PIT 38

PIT 38 jest przeznaczony dla osób, które we własnym zakresie i we własnym imieniu uzyskały dochody z gry na giełdzie lub zdobyły jakieś udziały w różnego rodzaju spółkach. Wypełnić go muszą osoby, którzy zarobili na odpłatnym zdobyciu papierów wartościowych, odpłatnym zdobyciu pożyczonych papierów wartościowych, odpłatnym zdobyciu pochodnych instrumentów podatkowych, odpłatnym zdobyciu udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną, objęcia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną. Podstawę do takich rozliczeń podatkowych wykorzystujących ten wzór jest PIT- 8C, wystawiany przez dom maklerski. Warto zawsze sprawdzić ten dokument, gdyż nie zawsze uwzględnia on wszystkie koszty pozyskania akcji...

czytaj

PIT 28

PIT 28 jest to formularz przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych, prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą, lub pozyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby móc rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 należy spełnić następujące warunki : do 21 stycznia zawiadomić organ podatkowy o rozliczaniu się w formie ryczałtowej...

czytaj

Jak rozliczyć darowiznę

Jeżeli ktoś z rodzinny zostawił nam jakiś spadek czyli tak zwaną darowiznę, ponieważ nie zostawił żadnego testamentu, przeważnie wtedy jest doliczany podatek do takiego odziczonego spadku. Jednak spadkodawca może sobie zastrzec, żeby takie coś się nie stało, i wtedy darowizny nie dolicza się do spadku. Takie zastrzeżenie nie ma jednak żadnego znaczenia przy wyliczeniu zachowku. Gdy podział spadku następuje między dziećmi lub wnukami albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy są wzajemnie zobowiązani do rozliczenia się z podatku od otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Nie będzie to jednak miało miejsca, jeśli z oświadczenia spadkodawcy wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku rozliczenia podatkowego ...

czytaj

Rozliczanie cudzoziemców

Jeżeli cudzoziemiec mieszkający na stałe w Polsce nie przedstawi certyfikatu że jest rezydentem naszego kraju i jego umowa jest wykonywana na terenie Polski, to w rachunku do takiej umowy stosowany jest podatek zryczałtowany w wysokośći 20 procent. W sytuacji, gdy obcokrajowiec przedstawi bowiem taki certyfikat rezydencji, to przy rozliczeniu umowy mają zastosowanie przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W rozliczeniach z cudzoziemcami bardzo często pojawia się problem rezydencji podatkowej...

czytaj

nowe inwestycje

Inicjowanie nowych projektów inwestycyjnych i uruchamianie powstałego w ten sposób nowego aparatu wytwórczego wiąże się z reguły z rozszerzaniem się zakresu potrzeb komplementarnych, zarówno bezpośrednio w dziedzinie produkcji materialnej jak i w dziedzinie infrastruktury technicznej i socjalnej. Budowa każdej większej fabryki zmusza do zadbania o bocznicę kolejową lub drogi dojazdowe, o osiedle mieszkaniowe z siecią usług handlowych, o szkołę, ośrodek zdrowia i usługi kulturalne, o oczyszczalnię ścieków i powietrza oraz o warunki rekreacyjne dla pracowników i ich rodzin. W toku procesu wzrostu gospodarczego ten wtórnie indukowany wzrost potrzeb inwestycyjnych jest więc z reguły bardzo silny i sam się stymuluje...

czytaj