cele w spoldzielni

Celem gospodarowania w spółdzielni produkcyjnej jest, podobnie jak w gospodarce indywidualnej, osiągnięcie dochodu będącego nadwyżką wartości wytworzonej produkcji ponad koszty związane ze zużyciem środków produkcji. Występują już jednak istotne różnice w podziale wytworzonego dochodu. Podział ten ma przede wszystkim zapewniać możliwość akumulacji oraz zaspokajać potrzeby ogółu członków spółdzielni przez wyodrębnienie z dochodu funduszy przeznaczanych na inwestycje i na cele społecz-r.e. Pozostała część dochodu to fundusz podzielny, który jest rozdzielany między członków spółdzielni według ilości i jakości pracy wydatkowanej w gospodarce zespołowej: spółdzielcy otrzymują dniówką obrachunkową, będącą swoistą dla spółdzielni produkcyjnych kategorią podziału wytworzonego dochodu...

czytaj

Problem rynku

Podstawowe znaczenie dla mechanizmu kapitalistycznej reprodukcji ma problem rynku. W wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych proces rozwoju rynku jest wolniejszy niż wzrost mocy wytwórczych gospodarki narodowej. Jest to odbicie podstawowej sprzeczności kapitalizmu, która nie może być rozwiązana na gruncie kapitalistycznych stosunków produkcji. Próby jej rozwiązania częściowego podejmuje kapitalistyczne państwo, rozszerzając monopolom rynek zbytu. Kapitalistyczne państwo, dysponujące poważną częścią dochodu narodowego, jest w stanie tworzyć dla monopoli rynek zbytu, który by pochłaniał znaczną część produkcji, umożliwiał realizację wartości i otrzymywanie wartości dodatkowej...

czytaj