Ocena militaryzacji

Ocenę militaryzacji jako czynnika sztucznego i przejściowego ożywienia koniunktury w gospodarce kapitalistycznej potwierdza w pełni historia cykli koniunkturalnych po II wojnie światowej, przede wszystkim w USA, gdzie stopień militaryzacji gospodarki był w tym okresie największy. Załamania koniunktury o różnej głębokości występowały tam przy różnym poziomie obciążenia gospodarki zbrojeniami. Przeciw tezie o militaryzacji gospodarki jako metodzie nakręcania koniunktury i stymulowania wzrostu gospodarczego przemawia m.in. i to, że takie kraje kapitalistyczne, jak Japonia i RFN, przeżywały okresy najbardziej pomyślnego wzrostu gospodarczego właśnie wtedy, gdy obciążenie ich gospodarki zbrojeniami było najniższe...

czytaj

Nowy kryzys

Wybuch nowego kryzysu w dużym stopniu przyspieszyła okoliczność, że w fazie rozkwitu rozbudowywano przemysł nie tyle dla zaspokojenia potrzeb nabywców, ile dla zdobycia korzystniejszej pozycji w walce konkurencyjnej. Stworzono więc nadmierne moce wytwórcze, których nie można było wykorzystać. Podstawowa masa nowych zakładów i urządzeń została uruchomiona w latach 1906—1907. W wyniku szybkiego postępu technicznego w poprzednich latach nowe przedsiębiorstwa dysponowały doskonalszą techniką od dotychczas istniejących i miały niższe koszty produkcji. Zarazem stanowiły własność najpotężniejszych pod względem finansowym ugrupowań kapitału. Groziło to zniszczeniem wielu starych zakładów, co dokonać się mogło podczas przesilenia gospodarczego...

czytaj

nieskie dochody z rolnictwa

Osiąganie przez spore grupy gospodarstw rodzinnych stosunkowo niskich dochodów, w połączeniu z gorszymi często warunkami pracy i życia, jest w wielu wypadkach podstawą narastania ostrych konfliktów społecznych. Zmusiło to państwo kapitalistyczne do podejmowania prób poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Najwcześniej i w najszerszym zakresie interwencja państwa w rozwiązywanie problemów funkcjonowania gospodarstw rolnych pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. Po II wojnie światowej elementy interwencji rolnej wprowadzono w dość szerokim zakresie również w krajach Europy Zachodniej. Polityka państwa wobec sektora rolniczego ma na celu, najogólniej biorąc, stabilizację zewnętrznych w stosunku do gospodarstw warunków ekonomicznych wpływających na wielkość ich dochodów...

czytaj

Nawrot protekcjonizmu

Po klęsce Napoleona i przejściowym obniżeniu ceł francuskich na towary angielskie, od 1815 r. nastąpił nawrót do protekcjonizmu w handlu zagranicznym. W latach 1815—1830 władze francuskie utrzymywały, a nawet podwyższały cła przywozowe na większość towarów przemysłowych, rozwinął się też protekcjonizm rolny. Dopiero w latach czterdziestych zaostrzyła się walka między zwolennikami wolnego handlu a zwolennikami protekcjonizmu. Trwała ona aż do 1860 r. We Francji, w odróżnieniu od Anglii, przeciwnikami wolnego handlu byli przede wszystkim przedsiębiorcy przemysłowi, zainteresowani w utrzymaniu wysokich ceł na swe wyroby. Za wolnością w handlu międzynarodowym wypowiadali się kupcy, chodziło im bowiem o obniżenie cen i wzrost obrotów handlowych...

czytaj

narzedzia budzetowe

Narzędzia budżetowe służą do gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków budżetowych. W gospodarce socjalistycznej poszczególne narzędzia budżetowe sygnalizujące o przebiegu procesów ekonomicznych są wykorzystywane również do ich kontroli. Odchylenia wpływów z podatku obrotowego w górę w stosunku do przyjętych w budżecie mogą wskazywać na przekraczanie planów produkcyjnych, natomiast odchylenia w dół na ich niewykonywanie. Jednak takie odchylenia mogą wynikać nie ze zmian planowanych rozmiarów produkcji, lecz ze zmian jej struktury w przypadku, gdy opodatkowanie jest zróżnicowane. Podobną informację zawierają odchylenia dotacji przedmiotowych od przewidzianych w budżecie...

czytaj

nacisk na popyt

Stałym zjawiskiem jest nacisk popytu inwestycyjnego, ale w niektórych okresach bardziej się ulega temu naciskowi, natomiast w innych polityka gospodarcza skuteczniej go powstrzymuje. Przyczyną ulegania naciskowi jest to, że od wzrostu nakładów inwestycyjnych oczekuje się pożądanego przyspieszenia ogólnego tempa wzrostu gospodarczego. Wynika to z roli inwestycji jako pośredniego czynnika wzrostu gospodarczego i w pewnych granicach się sprawdza. Gdy jednak poziom nakładów inwestycyjnych przekroczy pewien pułap, przestają one przynosić oczekiwane efekty pozytywne, a zamiast tego następuje naruszenie proporcji gospodarczych. Zbyt wielkie spiętrzenie robót inwestycyjnych sprawia bowiem, że nie daje się ich realizować w przewidzianych terminach...

czytaj

koncentracja produkcji

Koncentracja produkcji może się jednak dokonywać przez zwiększanie nakładów wszystkich rodzajów zasobów wytwórczych, w tym także zasobów siły roboczej. Jeśli gospodarstwa rolne funkcjonują w gospodarce kapitalistycznej, to takie zwiększanie skali produkcji może się odbywać tylko przez przekształcanie gospodarki rodzinnej w gospodarkę kapitalistyczną, a więc w gospodarkę opartą na najmie siły roboczej. Kapitalistyczne gospodarstwa rolne z natury rzeczy mogą uruchamiać produkcję na stosunkowo dużą skalę, dzięki stosowaniu w procesie wytwórczym zespołów maszyn i urządzeń już nie tylko uzupełniających pracę ręczną, lecz także tworzących podstawę kompleksowej mechanizacji całego tego procesu...

czytaj

gospodarka socjalistyczna

W odróżnieniu od współczesnego kapitalizmu, w którym zasada równowagi budżetowej w dużym stopniu utraciła rację bytu ze względu na stosowane przez państwo praktyki stabilizacji cyklicznych wahań koniunktury za pomocą deficytów budżetowych w okresach spadku popytu prywatnego, a za pomocą nadwyżek budżetowych w okresach, gdy popyt ten wywołuje zjawiska inflacyjne, w socjalizmie zachowuje ona ważność. Rozwoju gospodarki socjalistycznej nie ogranicza brak popytu, nie ma więc potrzeby kreowania dodatkowego popytu państwowego za pomocą deficytu budżetowego. W krajach socjalistycznych zakłada się więc na ogół równowagę w budżecie, niekiedy z pewną nadwyżką dochodów nad wydatkami, która ma być rezerwą lub uzupełnieniem rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki...

czytaj

gospodarka rodzinna w rolnictwie

Doniosłym etapem rozwoju pozarolniczej działalności produkcyjnej było przejście od drobnotowarowych, rzemieślniczych, opartych na pracy właściciela warsztatów do wielkotowarowych przedsiębiorstw przemysłowych. Przejście do wielkotowarowej, przemysłowej produkcji było związane z postępem technicznym, zwiększającym efektywność procesów wytwórczych dokonujących się na dużą skalę. Dzięki pogłębianiu się specjalizacji pracowników, a także narzędzi, którymi się posługują, można zastępować pracę ręczną bardziej wydajnymi maszynami, uzyskując poprawę relacji między ponoszonymi w produkcji nakładami a uzyskiwanymi efektami...

czytaj

Notesy firmowe – praktyczne i eleganckie

Notowanie jest niezbędne. Notesy firmowe na pewno są przydatne, bo zapewniają sporą porcję wiedzy. Notesy firmowe zamawia wiele firm. Niektóre rozdają je wyłącznie pracownikom. Inne rozdają takie notesy bardzo często w prezencie. Jest to całkiem dobre działanie, ważna sprawa. Niejedna osoba chce notować to, co niezbędne oraz nieodzowne. Notowanie to podpórka pamięci, klienci chętnie z notatek korzystają i zajmują się nimi regularnie. Gdyby nie notatki to wiele osób musiałoby gromadzić stos kartek i karteczek.

czytaj

Przekształcanie spólek – działanie ekspertów

Przekształcanie spółek jest działaniem dla ekspertów, dla osób znających się na tym i chetnych do pomocy wszelkim klientom. Spółki to małe firmy, które mogą mieć różne formy, dziedziny działania oraz sposoby zarządzania nimi. Oni zajmują się przekształcaniem spółek kapitałowych. Ich działania są trudne, kosztowne, ale jak najbardziej realne. Niejedna firma chce zadbać o przekształcenia spółek, bo marzy się jej osiąganie zysków oraz dostosowanie spółki do wymogów rynku polskiego, który ma wiele do zaoferowania każdemu klientowi. Pozwala ono zmieniać formę spółki. Zmieniana jest forma prawna, pozwala ona na dostosowanie jej do panującej sytuacji ekonomicznej. Spółka przekształcana podlega zmianom i zmienia się w spółkę przekształconą...

czytaj

gospodarka narodowa

Zakres udziału budżetu w finansowaniu gospodarki narodowej zmienia się przede wszystkim pod wpływem zmian systemu gospodarczego. Na ogół zmniejsza się w miarę odchodzenia od administracyjnego systemu kierowania gospodarką narodową i bardziej konsekwentnego realizowania zasady samofinansowania. Węgierska reforma gospodarcza przyniosła pod tym względem m. in. znaczne ograniczenia scentralizowanych inwestycji budżetowych na rzecz zdecentralizowanych inwestycji jednostek gospodarczych oraz takie stopniowe zmiany poziomu i układu cen, aby zasadniczo zmniejszyć dotacje państwowe. Podobne założenia zawiera polska reforma gospodarcza. Ich realizacja jednak, głównie z powodu zdecydowanie odmiennych warunków, przebiega inaczej...

czytaj