budzet w okresie liberalizmu

Przyjmując za podstawę trzy główne funkcje państwa w gospodarce kapitalistycznej, określone w nauce o państwie i w teorii ekonomii przez przedstawicieli kierunku liberalnego wykluczającego ingerencję państwa w funkcjonowanie mechanizmu gospodarczego, można wyróżnić trzy główne kategorie wydatków budżetowych: a) wydatki wojskowe, związane z funkcją obrony kraju przed wrogiem zewnętrznym: b) wydatki administracyjne, związane ze sprawowaniem funkcji stróża porządku publicznego wewnątrz kraju, głównie z utrzymaniem policji, organów wymiaru sprawiedliwości i aparatu administracyjnego na szczeblu centralnym i lokalnym oraz z utrzymaniem urządzeń publicznych: c) wydatki inwestycyjne na rozbudowę infrastruktury gospodarczej i socjalnej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania gospodarki...

czytaj

budzet uchwalony

Wykonanie przez rząd uchwalonego budżetu władza ustawodawcza poddaje kontroli, mającej na celu niedopuszczanie do uchybień władzy wykonawczej w trakcie jego realizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie limitów wydatków i przeznaczanie ich na właściwe cele. Funkcja kontrolna władzy ustawodawczej polega na rozpatrzeniu sprawozdania rządu z wykonania budżetu i udzieleniu mu absolutorium lub — w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości — na wyciągnięciu w stosunku do rządu lub odpowiednich jego członków przewidzianych prawem konsekwencji politycznych lub karnych. Aby ułatwić władzy ustawodawczej sprawowanie tej kontroli, wypracowano w praktyce pewne zasady, które powinien spełniać budżet...

czytaj

budzet panstwa w socjalizmie

Budżet państwa w socjalizmie, podobnie jak w krajach kapitalistycznych, zależy od funkcji państwa. Istotne zmiany tych funkcji pociągają za sobą odpowiednie modyfikacje budżetu. W porównaniu z nawet poważnym wzrostem zadań państwa w sferze gospodarczej i socjalnej we współczesnym kapitalizmie zadania państwa socjalistycznego, wynikające ze społecznej własności środków produkcji, są o wiele większe. Szczególnego znaezenia nabierają takie jego funkcje, jak organizacyjno–gospodarcza, oświatowo-kulturałna oraz ochrony zdrowia i socjalna. Aby można było realizować nowe lub znacznie zwiększone zadania, trzeba zapewnić odpowiednie środki finansowe...

czytaj

akumulacja monopoli

Problem akumulacji monopoli polega jednak przede wszystkim na tym, że akumulacja ta nie znajduje drogi do inwestycji produkcyjnych, gdyż polityka wysokich marż zysku wpływa ograniczająco na zakres możliwych inwestycji o odpowiednio wysokiej rentowności, zwłaszcza gdy chodzi o inwestycje modernizacyjne, łączące się z reguły ze spisywaniem na straty nie zamortyzowanej części istniejących, przestarzałych urządzeń produkcyjnych. Ujściem dla tej akumulacji, nie znajdującej zastosowania w ciasnych granicach rynków wewnętrznych, stał się eksport kapitału do kolonii i obszarów uzależnionych od mocarstw imperialistycznych. Ryzyko utraty tych lokat przez nacjonalizację po rozpadzie systemu kolonialnego i powstaniu niezależnych krajów tzw...

czytaj

koncentracja w rolnictwie

Procesy koncentracji produkcji w rolnictwie przebiegają inaczej niż w działalności pozarolniczej, gdyż drobne/towarowa gospodarka, w której właściciel środków wytwórczości jest zarazem producentem, nie jest spychana do sfery usług, lecz dominuje w rolnictwie wielu krajów, nawet wysoko rozwiniętych pod wzglądem ekonomicznym. Przyczyn trwałości indywidualnej gospodarki rodzinnej w rolnictwie nie należy upatrywać w konieczności indywidualizowania wytwarzanych towarów, różnicowania produkowanych wartości użytkowych, co wymaga wytwarzania na stosunkowo niewielką skalę...

czytaj

Organizacja handlu

Rozwój handlu światowego w ciągu XIX w. wpłynął na zmiany w jego organizacji i zasadach finansowania. Zastosowanie nowych środków transportu umożliwiło masowe przewozy, zmniejszyło także ryzyko związane z transportem i znacznie przyspieszyło dostawy. Rozwinęła się działalność komiwojażerów — podróżujących agentów. Przedstawiali oni nabywcom szeroki wybór próbek i przyjmowali zamówienia: towar przysyłano bezpośrednio do biura czy mieszkania klienta. Zakres obrotów na giełdach towarowych, dokonywanych również na podstawie próbek lub określonych standardów towarowych, osiągnął olbrzymie rozmiary. W tych warunkach nabrał znaczenia handel hurtowy, który w drugiej połowie XIX w. wyodrębnił się jako nowa gałąź handlu...

czytaj

koordynacja procesow gospodarczych

Nawet z czysto teoretycznego punktu widzenia pełna koordynacja procesów inwestycyjnych jest rzeczą trudno wyobrażalną, gdyż wchodzi tutaj w grę zbyt wiele elementów strukturalnych. Procesy inwestycyjne polegają na corocznym uruchamianiu wielu nowych zamierzeń inwestycyjnych, które ze względów technicznych mają bardzo różne okresy realizacji i wobec tego po zakończeniu ich rezultaty przyczyniają się do zwiększenia produkcji w rozmaitych punktach na osi czasu. Dlatego w planie centralnym w każdym kolejnym roku muszą być uwzględniane w ogólnej sumie nakładów inwestycyjnych zarówno inwestycje kontynuowane jak i nowo rozpoczynane. Podział ten zależy bezpośrednio od technologicznej struktury inwestowania, Jeżeli np...

czytaj

Proces monopolizacji

Włodzimierz Lenin przeprowadził teoretyczną analizę kapitalizmu monopolistycznego i wskazał na piąć najważniejszych jego cech, które ukształtowały się na przełomie dwu stuleci. Były to: ,,1) koncentracja produkcji i kapitału, posunięta do tak wysokiego stopnia rozwoju, że stworzyła monopole odgrywające rolę decydującą w życiu gospodarczym: 2) zlanie się kapitału bankowego z przemysłowym i stworzenie na gruncie tego «kapitału finansowego oligarchii finansowej: 3) wywóz kapitału w odróżnieniu od wywozu towarów nabiera szczególnie ważnego znaczenia: 4) tworzą się międzynarodowe monopolistyczne związki kapitalistów, dzielące świat i 5) zakończył się terytorialny podział kuli ziemskiej przez największe mocarstwa kapitalistyczne”...

czytaj

Polityka gospodarcza w XIX wieku

W ciągu XIX w. polityka gospodarcza ulegała zasadniczym zmianom. W pierwszej połowie tego stulecia większość państw, w których rozwijał się kapitalizm, hołdowała zasadom protekcjonizmu, który zastąpił politykę merkantylizmu. W połowie stulecia popularna, zwłaszcza w Anglii, stała się polityka wolnego handlu. W ostatnim ćwierćwieczu XIX w. niektóre, państwa kapitalistyczne wprowadziły tzw. neoprotekcjonizm, co wiązało się z procesem przekształcania się kapitalizmu wolnokonkurencyjnego w imperializm. Nie można oddzielić sztywnymi granicami dat poszczególnych typów polityki gospodarczej, występujących w XIX wieku: protekcjonizmu, wolnego handlu i neoprotekcjonizmu. Polityka wolnego handlu narastała stopniowo już w pierwszej połowie XIX w...

czytaj

fundusze publiczne

Prowadzenie publicznej gospodarki w sferze usług społecznych umożliwiają m. in. środki pieniężne gromadzone i wydatkowane w ramach publicznej gospodarki finansowej. Środki te nazywa się często funduszami publicznymi, choć występują w postaci zasobów i funduszy s. Zasobami finansowymi są środki finansowe gromadzone bez dokładnego powiązania z określonymi wydatkami. Podstawową formą zasobu wykorzystywanego da finansowania publicznej działalności w sferze usług społecznych jest budżet państwa (budżet centralny oraz budżety terenowe różnych szczebli). W tej sferze rola budżetów centralnych jest we wszystkich krajach o wiele mniejsza niż budżetów terenowych...

czytaj

Osiem bankow w Niemczech

W Niemczech w początkach XX w. na czoło wysunęło się osiem bankowych firm berlińskich, wkrótce jednak w czołówce pozostały już tylko cztery, zwane od pierwszej litery ich nazwy D-bankami: Deutsche Bank, Disconto-Gesellschaft, Dresdner Bank, Darmstadter und Nationalcark (Danatbank). Rozwój wielkich banków znacznie wyprzedził wzrost obrotów pozostałych instytucji. W latach 1890—1903 fundusze własne oraz v.\-:iady ośmiu czołowych firm berlińskich wzrosły z 1,2 do 3,1 mld marek, podczas gdy w tym samym czasie analogiczne sumy w 22 przedsiębiorstwach prowincjonalnych, niezależnych od banków berlińskich, wzrosły zaledwie z 297 do 487 min marek. Każdy z wielkich banków niemieckich wytworzył wokół siebie grupę związanych z nim instytucji kredytowych. W 1906 r...

czytaj

Oplacalnosc gospodarstw

Słowo „opłacalność” jest jednocześnie terminem ekonomicznym i określeniem potocznym. Używany jest bowiem potocznie zwrot, że coś się opłaca lub też nie. Oznacza to mniej więcej tyle, że coś warto lub czegoś nie warto robić, coś warto lub też czegoś nie warto wytwarzać, coś warto lub też czegoś nie warto kupić. Jeśli słowa „opłacalność” używamy jako terminu ekonomicznego w stosunku do określonej działalności produkcyjnej, to musimy uściślić jego znaczenie. A więc gdy wartość uzyskanej produkcji będzie większa niż suma wszystkich przez nas poniesionych kosztów, będzie to działalność opłacalna, natomiast gdy suma wszystkich poniesionych przez nas kosztów przewyższy wartość uzyskanej produkcji, będzie to działalność nieopłacalna...

czytaj