PIT 37

Formularz do rozliczenia PIT 37 jest przeznaczony dla takich osób, które swoje dochody uzyskują za pośrednictwem płatników. Czyli druk ten jest przeznaczony dla : osób zatrudnionych z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne, osób korzystających z rent i emerytur, osób pobierających należności za przynależność w produkcyjnych spółdzielniach rolniczych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, osób pobierających stypendia, osób pobierających zasiłki, osób uzyskujących dochody za działalność wykonywaną osobiście (umowy zlecenia, kontrakty menadżerskie, działalność w radach nadzorczych, działalność sportowa i pełnienie obowiązków społecznych), osób uzyskujących dochody z tytułu praw autorskich, osób korzystających ze świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych lub Świadczeń Pracowniczych, osób otrzymujących należności z tytułu umowy aktywizacyjnej,osób otrzymujących należności za pacę wykonywaną w areszcie. Dodatkowo aby móc rozliczać się przy wykorzystaniu formularza PIT -37 nie można prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej, nie być zobligowanym do przedstawienia na swoim rozliczeniu dochodów małoletnich dzieci, które nie rozliczają się samodzielnie i nie starać się o obniżenie dochodów za straty z lat ubiegłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>