podatek od funduszu plac

Do grupy podatków od czynników produkcji należy też podatek od funduszu płac. Płace, które łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi występują w przedsiębiorstwach jako koszt siły roboczej, nie obejmują pełnego kosztu jej reprodukcji. W krajach socjalistycznych w znacznej części wydatki na tę reprodukcję (ochrona zdrowia, oświata, rozwój kultury itd.) są finansowane z budżetu państwa. Dodatkowe, poza składkami ubezpieczeniowymi i podatkiem od wynagrodzeń płaconym zwykle przez pracowników, obciążenie funduszu płac podatkiem, urealniając koszt siły robocznej, stwarza bardziej prawidłowe warunki substytucji między pracą żywą i uprzedmiotowioną. Może się więc przyczyniać do lepszego gospodarowania zasobami siły roboczej. Podatek od funduszu płac nie jest jeszcze stosowany we wszystkich krajach, ale jego przydatność dość powszechnie się uznaje, zwłaszcza w krajach odczuwających większe niedobory siły roboczej. Wprowadza się też różnego rodzaju obciążenia z tytułu korzystania z bogactw naturalnych, wody itd. Rozbudowanie systemu takich obciążeń jednostek gospodarczych jest charakterystyczne dla gospodarki krajów socjalistycznych. Ma to na celu możliwie szerokie pozafiskalne wykorzystywanie narzędzi budżetowych do oddziaływania na jednostki gospodarcze tak, aby zwiększały efektywność swojej działalności. Obciążenia -l tytułu wykorzystywania przez nie czynników produkcji nie tylko odgrywają rolę motywacyjną, lecz także sprzyjają prawidłowym modyfikacjom układu cen, przyczyniając się do stworzenia odpowiednich warunków wyboru i prowadzenia rachunku ekonomicznego. Szczególne znaczenie mają one w parametrycznym systemie kierowania gospodarką narodową, w którym należą do podstawowych narzędzi regulacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>