podatki

Najważniejszym źródłem dochodów budżetu są podatki. Są to przymusowe świadczenia pieniężne, o charakterze ogólnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobierane na podstawie przepisów prawnych przez odpowiednie organy państwowe lub przez związki publicznoprawne, np. samorządy terytorialne. W zależności od przedmiotu opodatkowania dzielimy podatki na dochodowe, wydatkowe, majątkowe i inne. Przedmiotem podatku dochodowego może być dochód brutto danej jednostki gospodarczej, tzn. całość jej przychodów łącznie z kosztami działalności gospodarczej, lub dochód netto, tzn. przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przykładem pierwszego typu podatku dochodowego jest podatek gruntowy pobierany od szacunkowych przychodów z hektara gruntów określonej klasy, przykładem drugiego, zaś jest podatek od zysku. Podatki wydatkowe są pobierane przy okazji dokonywania przez podmiot gospodarczy wydatków na zakup określonych dóbr lub usług. odatkiem wydatkowym jest np. podatek obrotowy pobierany od wartości danego produktu lub usługi (w określonym stosunku do ceny ich sprzedaży). Płacą go nabywcy towarów, które są nim obciążone. W krajach socjalistycznych podatkiem takim z reguły obciąża się tylko dobra i usługi konsumpcyjne, przy czym jest on jednofazowy (tzn. pobierany jednorazowo — albo od producenta, albo od handlu) i silnie zróżnicowany (według ważności potrzeb konsumpcyjnych zaspokajanych przez dany produkt).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>