polityka budzetowa

Polityka budżetowa sprowadza się do wyrównywania cyklicznych fluktuacji ogólnego popytu. W okresach spadku koniunktury polega ona na tworzeniu „efektu deficytu budżetowego”, wynikającego ze spadku dochodów budżetowych na skutek automatycznego zmniejszania się podstawy opodatkowania oraz obniżania stawek podatkowych przy utrzymywaniu wydatków na danym poziomie lub nawet ich zwiększaniu. W okresach wysokiej koniunktury działa odpowiednio „efekt nadwyżki budżetowej” polegający na wzroście przychodów budżetowych dzięki podnoszeniu się podstawy opodatkowania wraz z ogólnym wzrostem dochodów prywatnych oraz na podwyższaniu stopy podatkowej przy utrzymanym lub nawet obniżanym poziomie wydatków budżetowych. Obydwa te efekty osiągane są częściowo dzięki działaniu tzw. automatycznych stabilizatorów, „wmontowanych” w system budżetowy, a występujących w dwóch głównych postaciach. Po pierwsze, jest to ubezpieczenie społeczne od bezrobocia z automatycznym zwiększaniem wypłat zasiłków wraz ze wzrostem liczby bezrobotnych i ze zmniejszaniem tych wypłat wraz ze spadkiem ich liczby: oddziałuje to odpowiednio na wzrost wydatków w okresie osłabienia koniunktury i na ich obniżkę w okresie zwyżki koniunktury. Po drugie, są to zmiany średniej stopy opodatkowania pod wpływem progresywnej skali stawek podatku dochodowego — obniżania się tej średniej wraz ze spadkiem dochodów prywatnych i podnoszenia się jej wraz z ich wzrostem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>