polityka podtrzymywania cen

Nie najlepsze rezultaty polityki podtrzymywania cen i dochodów wskazały na konieczność zastępowania jej lub uzupełniania innymi rozwiązaniami, mającymi na celu przyspieszenie przekształceń struktury gospodarstw rolnych. Przedsiębrane są np. środki zmierzające do ułatwienia przekazywania ziemi z gospodarstw mniej efektywnych do gospodarstw efektywniejszych. Należy tu wymienić m. in. udzielanie pomocy tym, którzy chcą sprzedać swoją ziemię lub powiększyć własne gospodarstwo, tworzenie instytucji zajmujących się kupnem lub dzierżawą ziemi rolników rezygnujących z gospodarowania oraz przekazywaniem jej na zwiększenie innych gospodarstw lub na cele społeczne oraz zapewnienie większych możliwości uzyskania kredytów na cele rolnicze. Taka polityka bardziej odpowiada ogólnym tendencjom charakterystycznym dla wzrostu gospodarczego. Podczas gdy bowiem polityka podtrzymywania cen i dochodów przyczynia się do utrwalania istniejących struktur społeczno-ekonomicz-nych w rolnictwie, to jej zastąpienie wyżej wymienionymi przedsięwzięciami pozwala przyspieszać przemiany strukturalne w rolnictwie oraz procesy koncentracji produkcji, prowadzące również do zmian społecznego charakteru gospodarstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>