proces swiadczenia uslug

w procesie świadczenia usług społecznych szczególna jest rola człowieka jako podmiotu działań (nauczyciela, lekarza, pisarza, artysty, trenera). Jego cechy determinują proces wytwarzania tych usług i charakter jego ostatecznych efektów w stopniu silniejszym niż w produkcji dóbr materialnych. Systemy wynagrodzeń w tej sferze, w niewielkim stopniu zależne od ilościowych, mierzalnych efektów pracy, muszą „motywować do kształtowania jakościowych cech nakładu pracy i jej efektów oraz sprzyjać zatrudnianiu osób o szczególnych predyspozycjach. Do zastosowania swoistych rozwiązań w mechanizmie funkcjonowania sfery usług społecznych zmusza mała mobilność przestrzenna wielu usług oraz zbiorowy sposób konsumowania większości z nich (jednoczesne korzystanie pewnej liczby osób z urządzeń zbiorowych). Trzeba więc zapewnić w mechanizmie funkcjonowania gospodarki i w procesie podejmowania decyzji alokacyjnych przestrzenną, organizacyjną, ekonomiczną i społeczną dostępność do tych urządzeń. mechanizm funkcjonowania gospodarki jest zdeterminowany przez to, że wytwarzanie i konsumpcja wielu usług społecznych, a także ich zaniechanie lub ograniczenie, dotyczy nie tylko jednostek, ale również grup, warstw lub społeczeństwa jako całości. Z powodu zewnętrznych efektów sfery usług społecznych mechanizm jej funkcjonowania musi sprzyjać nie tylko zaspokajaniu potrzeb, ale również ich tworzeniu, rozbudzaniu zapotrzebowania na niektóre usługi (np. przez likwidację lub ograniczanie barier dostępności).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>