Produkcja koksu

Wielkość i rozmieszczenie wydobycia węgla koksującego decydują o produkcji oraz rozmieszczeniu koksowni. Produkcja koksu odbywa się obecnie w 19 koksowniach, z których 16 zlokalizowanych jest w obu zagłębiach węglowych, a tylko 3 — Kraków, Częstochowa, Zdzieszowice — na peryferiach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Większość koksowni istnieje bezpośrednio przy kopalniach węgła koksującego (są to wszystkie koksownie w Wałbrzychu, koksownie RÓW i większość koksowni na terenie GOP), pozostałe zaś znajdują się przy hutach żelaza, a więc przy Hucie im. Lenina w Krakowie, przy Hucie im. Bieruta w Częstochowie i kilka innych przy hutach zachodniej części GOP. Wyjątek stanowi odrębna koksownia w Zdzieszowicach (zakład poniemiecki sprzed wojny), dostarczająca część koksu i węglopochodnych kombinatowi chemicznemu w pobliskim Kędzierzynie. Na wyprodukowanie 18,3 mln t koksu w 1975 r. zużyto ponad 22 mln t węgla koksującego (czyli 1,2 t węgla na 1 t koksu), w tym 1,2 mln t węgla z importu. Koksownie GOP, RÓW i Wałbrzycha zaopatrują się w węgiel pochodzący w zasadzie z miejscowych kopalń, jednakże względy asortymentowe i wymagana jakość koksu powodują konieczność uzupełnień innymi gatunkami węgla. Tak więc przerzuty z tego tytułu między Górnym Śląskiem a Wałbrzychem wynoszą po około 400 tyś. t węgla rocznie w jednym i drugim kierunku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>